Balos

Baloldali értékeket képviselö honlap

Orbán és a vérségi közösség

Orbán Viktor és OpusztaszerOrbán Viktor Magyarország miniszterelnöke – aki magáról már csak, mint a magyarok vezetője beszél, mint például Litvániában pár nappal ezelőtt – nagyon jelentős – bár már semmilyen tiltakozó társadalmi reakciót ki nem váltó – fajelméleti beszédet adott elő Ópusztaszeren a még a Kádár rendszerben építeni kezdett nemzeti giccsparkban egy hatalmas Turul szobor – a Nemzeti Összetartozás Emlékműve – avatásának az alkalmából múlt szombaton.

Egy pár szót a Nemzeti Összetartozás Emlékművéről. Ez egy kitárt szárnyú 210 cm magas bronz turulmadár karddal a karmai között. A talapzata hét méter magas süttői mészkőből faragott oszlop stilizáltan egy kopjafát idéz, azonban a rávésett motívumok – indás mintázat –  alapján – a szó tényleges és átvitt értelmében is – egy pásztorbotra emlékeztet, azt idézi.

Amit a Turulról tudni érdemes: A Turul a magyar eredetmondák  mitologikus madara. A magyarság hadi jelvénye volt Géza fejedelemig. Onnantól fogva értelemszerűen a kereszt lett a jel és jelvény, amiképpen a magyarság is áttért a keresztény hitre és a feudális államra a nyugati modernizáció első lépéseként. Ettől az időszaktól kezdve majdnem a teljes feledés jut a Turul számára osztályrészül mindaddig, amíg a XIX. századi nemzetté válási folyamat részeként ismét felelevenítik a magyarság eredet mítoszait benne a Turullal, mint jelképpel.

A Turul fokozatosan a magyar nacionalizmus jelképévé vált, de sorsa végleg akkor pecsételődött meg, amikor 1919. augusztus 3-án megalapították a Turul Szövetséget a Budapesti Tudományegyetemen és a Szövetség jelképének a Turult választották. Ez volt a legnagyobb, országos szintű felsőoktatási diákszervezet, s jelentős része volt a zsidók elleni rendszeres egyetemi atrocitások, és az 1928 után minden tanévkezdéskor megrendezett antiszemita tüntetések szervezésében. A turulosok IV. Károly visszatérési kísérletei alkalmával még Horthy mellé álltak, később azonban  a Szövetség a Horthy rendszert fajvédő alapról bírálta, s követelte a zsidók elleni hathatós fellépést.  A Szövetségnek a ’30-as évek elejétől már körülbelül 40 000 tagja volt. A szövetséget végül 1945-ben oszlatták fel.

A Turul Szövetség fő ideológiai célja a fajvédelem, azaz egyrészt az antiszemitizmus, másrészt a németellenesség volt.  A fajvédelem mellett a másik fontos céljának  a revíziót tartotta.

A második világháborúban játszott magyar szerep, valamint a holocaust és az ország teljes kifosztottsága és pusztulása örökre diszkreditálta a fajvédelmet és az ehhez szorosan kapcsolódó – ennek mintegy jelképévé váló – Turult is.

A Turul első rehabilitációja a Bp. XII. kerületben közpénzen ám teljesen törvényellenesen felállított Turul szobor volt, amit a Fideszes önkormányzat állított fel szorosan együttműködve a Jobbikkal, majd fideszesek akadályozták meg hatósági és bírósági határozatok ellenére a lebontását. Diadalmasan áll mind a mai napig azon a helyen, ahová minden törvénnyel szembehelyezkedve felállították 2005. október 22-én.

Azt, hogy a dolog akkor nem volt véletlen, hogy a Turul épp annyira  kedves a Fidesznek is,  mint  a Jobbiknak – akárcsak az árpádsávos zászló – jól mutatja, hogy 2012. szeptember 29-én – Szent Mihály arkangyal napján, ki a Biblia szerint az Isten ellen fellázadt Sátánt eltiporta, és lándzsájával átszúrta, majd letaszította a földre – a hivatalos Magyarország – megválasztott miniszterelnöke által – hivatalosan is visszaemelte Ópusztaszeren a Turult a magyarság szimbólumai közé. Ennek a folyamatnak  volt verbális kísérője Orbán Viktor egyelőre miniszterelnök, de hite és reményei szerint egyszerűen csak „a magyarok vezetője” szoboravató beszéde.

Nézzük tehát a beszéd legjellegzetesebb részeit!

„A Turul őskép a magyarok ősképe. Beleszületünk, akár csak a nyelvünkbe és a történelmünkbe. Az őskép a vérhez és a szülőföldhöz tartozik. Onanntól, hogy magyarként világra jövünk, a mi hét törzsünk köt vérszövetséget, a mi Szent István királyunk alapít államot, a mi seregeink vesztenek csatát Mohácsnál, a turulmadár pedig a mi, a most élő, a már meghalt és az ezután megszülető magyarok nemzeti azonosságának jelképe.”

Miniszterelnökünk, a mi kedves Vezetőnk már a kezdéssel megadja az alaphangot, a beszéd fő motívumát. Vérségi alapon tartoznak egybe a magyarok, a vér az az elem, ami a magyart magyarrá teszi, az a kapocs, ami a magyart a magyarral egybefűzi. Azért jöhetünk magyarként világra, mert a vérségi kötelék által bennünk születésünkkel köt újra és újra vérszövetséget a hét törzs vezére, születésünkkel hozzuk létre újra és újra Szent István által a magyar államot és a Turul, mint őskép – ha jelent valamit is egyáltalán ez a kifejezés – adja meg a kifejezését a magyarság vérségi összetartozásának a magyarság kezdete óta.

„Aki politikára adja a fejét, annak tudnia kell olvasni a jelekből. A jelekből olvasás képessége a kormányzáshoz nélkülözhetetlen. Aki kormányoz, tudja, hogy mindennek rendelt ideje van. A jelekből tudja, mikor van ideje szólásnak, és mikor van ideje a hallgatásnak. Ma Szent Mihály napján szólok Önökhöz. Szent Mihály napja a gazdasági év fordulója. A régi szokás szerint a pásztorok ilyenkor adnak számot a rájuk bízott jószágról. Mifelénk az a mondás járja, hogy Szent György napján, kihajtáskor mindenki lehet pásztor, de Szent Mihálykor, a behajtás napján csak az a pásztor, aki elszámol. A politikus és a gazdaember egyaránt pásztor is: el kell számolnia a rábízottakkal. ……. Elszámolni jöttem ma Önökhöz, és elszámolni jöttünk össze mindannyian. Elszámolni a ránkbízottakkal. És, tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves Barátaim, ma nyugodtan vethetünk számot magunkkal, s mondhatjuk egymásnak: örüljetek, mert megtaláltuk elveszett juhainkat.”

Ebben a részben a miniszterelnök saját  elhivatottságáról és arról a képességről beszél, ami – szerinte – alkalmassá teszi a vezető szerepére és egyúttal szükségszerű is, hogy ő a vezető. Ez nem kevesebb, mint valamiféle emberfeletti vagy legalábbis az átlagot nem jellemző képesség: a jelekből olvasás képessége. Nem a tudás, nem a tapasztalat, nem az emberismeret, nem a humánus elköteleződés, nem az egyetemes emberi értékekkel szembeni alázat teszi a vezetőt vezetővé, pláne jó vezetővé,  hanem a jelekből olvasás képessége. Majd kinyilvánítja, hogy ő maga nem egyszerűen vezető, hanem egy pásztor, kinek nyája van és Szent Mihály napján el kell számolnia a reá bízott jószággal. És a jó pásztor örömhírt közöl a nyájával. Megtalálta elveszett juhainkat.

Tehát indítottunk egy fajelméleti megközelítéssel a vér és a szülőföld nemzetet teremtő erejével, majd egy könnyed ugrással eljutottunk a választott vezető helyett a felkent vezető személyéig. Azaz miniszterelnökünk magára nem, mint választott és versenyben újra és újra helyt állni köteles demokratikus vezetőre tekint, hanem, mint felkent isteni hatalom által vezetővé vált emberre.

Van azonban mind ezzel, mind a nemzetet vérkötelékkel történő  meghatározással egy aprócska kis baj. Ez így nem kevesebb, mint egy – hogy egy klasszikust idézzek Kövér László személyében –  náci alapvetés.

De nézzük tovább ezt a veretes és egy demokratikus állam, demokratikusan megválasztott miniszterelnökéhez  nem túlságosan illő szöveget.

„Ez a szobor, amit ma Szent Mihály napján avatunk fel, a Nemzeti Összetartozás Emlékműve. Arra figyelmeztet, hogy minden magyar elszámolással tartozik minden magyar felé. A magyar világnemzet, hiszen az ország határai és a magyar nemzet határai nem esnek egybe, ráadásul milliók szórattak szét ezeréves szálláshelyünkön kívülre, ezért ahhoz, hogy erős politikai közösség jöjjön létre, szükségünk van az összetartozás megerősítésére. Ma két hagyomány, két felfogás, két eszmerendszer, kétféle szív él a magyar politikában. Az egyik elutasítja a nemzeti összetartozást, a másik ezt tekinti kiindulópontnak. Az egyik lemond az elveszett juhokról, a másik folyton keresi. Az egyik szembefordít, a másik nemzeti együttműködést épít. Az egyik megtagadta testvéreit 2004. december 5-én, a másik kiállt mellettük.”

Azt most nem taglalnám, hogy mit is kell értenem a nemzeti összetartozáson. Tartok tőle – a beszéd is erre utal – hogy ez nem is az én, mint  inkább kedves vezetőnk megítélésén múlik. Ugyanakkor a miniszterelnök elválasztja az ocsút a búzától, a jót a rossztól.  És legott meg is mondja, hogy ki a jó és ki a rossz.  Aki elutasítja a nemzetei összetartozást az megtagadja testvéreit, az ezzel kirekeszti magát a nemzetből. Sokszor, sokféleképpen elmondta ezt már ez az ember. De ilyen istentől felkent vezetői minőségben még soha.

„2010-ben a magyarok elsöprő többséggel igent mondtak a nemzeti együttműködésre. Az új kormány hozzáfogott Magyarország alkotmányos újjászervezéséhez, és harcba szállt az emberek munkahelyének és otthonának megvédéséért. Mégis talán a legnagyobb feladat egy új nemzetpolitika kikopácsolása volt, amelynek alapjait már 2001-ben leraktuk, amikor olyan státustörvényt alkottunk, amelynek köszönhetően határon túli honfitársaink újra magyar nyelvű igazolványhoz jutottak. Ennek értelmében fogadta el az Országgyűlés 2010-ben a nemzeti összetartozásról szóló törvényt, és nyilvánította június 4-ét a nemzeti összetartozás napjává. ……. Az egyszerűsített honosítási eljárás révén kiterjesztettük a magyar állampolgárságot, és ennek köszönhetően eddig 320 ezren éltek ezzel a lehetőséggel, és Magyarország új Alaptörvényébe emeltük a nemzetegyesítés programját………A nemzeti összetartozás napja rólunk, azokról a magyarokról szól, akik elszámolunk minden magyarnak. Ez az emlékmű azt üzeni, hogy egyetlen anyaország létezik, éspedig az, amely képes minden magyart a trianoni határokon innen és túl egyetlen közösségben egyesíteni. Ma Szent Mihály napja van. Ezt adja ma elénk az Írás. Idézem. „Akkor harc támadt a mennyben: Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, és nem maradt számukra hely a mennyben. Letaszították a nagy sárkányt, az őskígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki elcsábítja az egész világot. A földre taszították, és vele együtt lezuhantak angyalai is.” Idézet vége……. Nem ismerjük a harc eszközeit, nem ismerjük a harc körülményeit, csak a harc eredményét ismerjük. A sátán számára nem maradt hely, mert Mihály, aki a szeretet, a szolgálat és a derű nem hagyott neki. Mármint helyet. …… Nekünk, a nemzeti összetartozás magyarjainak így kellene a magunk szeretetével, szolgálatával és derűjével kiszorítani minden rosszat és széthúzást a magyar életből.”

Ebben a beszédrészben miniszterelnökünk a maga keresetlen egyszerű módján elsorolja azt a sok jót, amit a sors vagy valami más rámért, majd egy bibliai idézettel a Sátánnal azonosítja mindazokat, akik nem osztoznak ezekben az „isteni” célokban, míg magát már nagyon kevéssé burkoltan Szent Mihály arkangyalhoz hasonlítja, aki szintén rátalált az ő, azaz a nemzet  sátánjaira  és eltakarította azokat a nemzeti egység útjából.

Voltunk mi már – kik nem mindenben osztozunk a Fidesz és annak vezetője, jelenleg országunk miniszterelnöke világképében – hazaárulók, idegenszívűek, idegenszerűek, legutóbb már labancok, de a SÁTÁN eddig még sosem voltunk.

És a miniszterelnök azt is megmondja, mit kell tenni velünk. Kiszorítani – régi, két világháború közötti antiszemita, rasszista terminológiával élve: kirekeszteni – minket, azaz mindazokat, akik nem tartozunk a nemzethez, mert nem adózunk feltétlen lojalitással és elfogadással felé, mint felkent vezető felé, akik tehát a Sátánnal azonosíthatók.

Így csak a Horthy rendszer fajvédői és a náci Németország fajvédő politikája ignorálta azokat, akiket nem tartott bármely oknál fogva a nemzethez tartozónak. A gondolatmenet ebben a beszédben is ugyanaz, a kirekesztendők köre kevésbé kontúros, mint  akkor és ott, de a maghatározás technikája azonos. Ők nem egyek velünk, azaz tehát ők nem is olyanok, mint mi. Rekeszd ki őket, mielőtt még ők rekesztenek ki téged!

Végül az egyelőre még csak miniszterelnök – bár már a valóságban is jóval több annál, de még messze nem az, amivé válni szeretne és aminek e beszédben is megálmodta magát – az alábbiakkal fejezte be mondandóját:

„Az, aki tud olvasni a jelekből, olvashatja. Új törvények világa közeledik az európai kontinens felé. Ennek a formálódó új világnak első parancsolata így hangzik: az erősek egyesülnek, a gyengék széthullanak, vagyis az erős nemzetek tagjai összefognak, a gyenge nemzetek széthullanak. Azt kívánom minden magyarnak, legyen füle a hallásra, és olvasson a jelekből! Hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!”

Ha valaki, hát a mi miniszterelnökünk tud olvasni a jelekből. Erre természetesen nem mindenki képes csak az erre hivatottak, de ő ilyen és az igaz magyarok is. Tudja tehát, hogy új törvények világa következik, melyek tartalma végtelenül egyszerű. Az erősek egyesülnek, a gyengék széthullanak. Aki erős az fennmaradhat, az élhet és érvényesülhet, a gyengék pedig pusztulásra vannak ítélve.

A német nemszetiszocializmus is ezt az elvet hirdette. Az erős, életképes és emiatt a létezéshez több joggal bíró árja nemzetekre – fajokra – és a gyenge, az elkorcsosult népekre való felosztással, akiknek sorsa a pusztulás.

Orbánnak ebben a beszédében előfordult minden olyan elem, ami ezt a beszédet és a mögötte meghúzódó gondolkodásmódot jellemzi, ami ezt a beszédet és a mögötte meghúzódó gondolkodásmódot náci beszéddé, náci gondolkodássá teszi.

Előadja a faj vérközösségét ami a náci fajelmélet alapja. Halhattuk  a közös múlt, a közös eredet, mint a vér mellett a nemzeti közösséget teremtő erő felemlítését. Hallhattuk, hogy az ilyen népek erősek, de erejüket abban lelik, hogy eltaszítják maguktól az idegen elemeket és megőrzik a nemzet tisztaságát és egyneműségét. Az ilyen népnek vele azonos, vele szakrális módon eggyé vált vezetője is van, akinek sorsában osztozik a népe és fordítva.

Bla-bla-bla! – mondhatnánk ezúttal is. Nem történt más csak ami szokott történni. Orbán mindig mindenkor a helynek megfelelően a nézőközönség, a hallgatóság elvárásai szerint beszél. Elintézhetjük ezt a beszédet is tehát azzal, hogy ezúttal is ez történt.

De két okból mégis nagyobb jelentőséget kell ennek a beszédnek tulajdonítanunk az eddigiekhez képest.

Egyrészt látnunk kell, hogy ez a beszéd az orbáni hatalmi politika szerves része. Ebben az országban rövid két év alatt eltörölték a demokráciát, a parlamentarizmust, a jogállamot. Egy párt és annak nagyon szűk vezetése alá gyűrték az államot, a társadalmat és a gazdaságot. Ennek a garnitúrának és vezetőjének nyilvánvaló eszménye a Horthy rendszer hatalmi berendezkedése, társadalmi és gazdasági struktúrája, kulturális ízlése és társadalmi ethosza, ide értve a sovinizmust, revizionizmust és a fajvédő rasszizmust is. De nem kevés vonzódást érez a führerprinzip (vezérelv) uralmi rendszeréhez, illetőleg annak kelet-európai változatához az úgynevezett szocialista (kommunista) diktatúrák hatalmi berendezkedéséhez.

Látnunk kell, hogy milyen szisztematikusan alakítják vissza az országunkat a 30-as évek Horthy Magyarországává az állami, a politikai, a társadalmi, a gazdasági élet minden területén. Ez a beszéd szervesen beleillik abba a sorba, ami azt az utat jellemzi, amire Orbán 2010-ben (vagy inkább már  1998-ban)  rálépett.

Ez már szellemi kútmérgezés, ami nem előzmény nélküli. Náci színház állami pénzen gründolásától a Köztársaságnak, mint utcanévnek a kiirtásáig terjed a sor. Ilyen nagy állomásokkal, mint az alaptörvény Horthy rendszert felmentő preambulumáig – bocsánat Nemzeti Hitvallásáig – a Kossuth tér átépítéséig, legutóbb – mai hír – Tersánszky Józsi Jenő vagy Gelléri Andor Endre – mindketten kiemelkedő alakjai a magyar irodalomnak – utcaneveinek az eltörléséig, és gróf Teleki Pál hivatásos antiszemita, volt miniszterelnöknek adott utcáig bezárólag. Ez tehát nem véletlen.

Orbán olyan mélyen alakítja át a magyar társadalmat, aminek helyrehozása évtizedekig fog tartani.

De most már a fejekben is dúlásba kezdett. Tersánszky helyett Tormay Cécile-t, Gelléri Andor Endre helyett Wass Albertet és Nyírő Józsefet, Károlyi Mihály  helyett Teleki Pált és Tisza Istvánt  kapja az államtól a nép. Folyik a népbutítás ezerrel, folyik a történelem átírása, folyik az embereknek a vezérelvhez szoktatása, folyik a nemzeti-szocialista eszmék csepegtetése a fejekbe. És mindezt nagyon, nagyon nehéz lesz helyreállítani, a magyarságot, Magyarországot ismét a modernizáció útjára vezetni. Ha Orbánnak sikerül megmérgeznie a lelkeket is – és én úgy látom, hogy bizonyos értelemben sikerül – akkor a folyamat szinte irreverzibilissé válhat.

Gondoljuk csak el egy pillanatra, amint Angela Merkel német kancellár egy beszédében a vér azonosságát hívja elő, mint a német nemzetet teremtő erőt. Gondoljuk el, amint David Cameron brit miniszterelnök magát egy magasabbrendű akarat felkentjeként definiálja, aki olvas a jelekből és el tudja választani a jót a rossztól, aki képes észlelni a Sátánt és azt kiűzni népéből. Képzeljük el Barack Obamát, amint arról vizionál, hogy ki a jó pásztora nyájának, például ő, és az Egyesült Államok népe pedig a nyáj.

Ha valakinek ezeket sikerült elképzelnie, keressen meg. De azt hiszem ilyen nincs. Ez elképzelhetetlen. Ez annyira nem a Nyugat eszmerendszere, annyira nem a Nyugat világa, hogy bele sem illeszthető egy ilyen kép. De ami ennél sokkal szomorúbb! Egy ilyen magyar miniszterelnök és egy ilyen Magyarország sem illeszthető bele.

Az az út, amire Orbán Viktor lépett, nemzetünk szellemi és fizikai leromlásának, teljes elbutulásának, lealacsonyodásának és  elaljasulásának az útja, a Nyugattól való teljes elfordulás, hazánk végleges leszakadásának az útja.

Könyörgöm! Ne kövessük ezt az embert  tovább ezen az úton!!!

 
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. BOLTÍVES VENDÉGHÁZ-Sajógalgóc

► Jöjjön el Sajógalgócra egy VADREGÉNYES kis faluba, pihenni, túrázni. Kirándulási célpontnak ajánlom a közelben található Szilvásváradi Nemzeti Parkot, Aggteleki Cseppkő Barlangot, Edelényi kastélyt, Miskolc-Tapolcai Barlangfürdőt.

boltives-vendeghaz.hupont.hu

2. BÁDOGOS SZAKÜZLET Tiszafüred

► Bádogos- és fémlemez áruk, acél-, alumínium-, cink tetőfedő és ereszcsatorna rendszerek, trapézlemez és polikarbonátok, kiegészítők, lemezmegmunkáló gépek, kéziszerszámok márka- és szakkereskedése

badogosszakuzlet.hupont.hu

3. Befogad-LAK Erdőkertesi Állatvédő ALAPÍTVÁNY

► HOGYAN MENTHETSZ MEG 100 KUTYÁT,CICÁT 40 PERC ALATT? IVARTALANÍTS! NEM VAGYUNK MENHELY! ELSŐDLEGES CÉLUNK AZ IVARTALANÍTÁS FONTOSSÁGÁNAK NÉPSZERŰSÍTÉSE, A HOZZÁNK KERÜLT GAZDÁTLAN ÁLLATOK REHABILITÁLÁSA, MEGFELELŐ GAZDI MEGTALÁLÁSA!

befogadlak.hupont.hu

4. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

► TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST. NINCS KAUCIÓ! INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BUDAPESTEN! KEDVEZŐ BÉRLETI DÍJ!

budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

5. Samsara Masszázs Szalon

► Masszázs Balatonfüred

balatonfuredmasszazs.hupont.hu

6. Exkluzív búvóhely a Bp. XI. Nádorliget lakóparkban...

► Van kivel, de nincs hol? Extrán felszerelt búvóhely néhány órára is kiadó! Romantikus hangulat, programozható LED fények, tantra fotel. Külön kérésre: szexhinta, felnőtt filmek.

buvohely-ujbuda.hupont.hu

7. Bútor, bútorfestés, gyermekbútor, konyhabútor, egyedi bútor, stb.

► Olcsó bútorlap, bútorasztalos - bútorkészítés, szekrény - modern asztalok, fafaragás, beépített bútor ára, használt faipari gépek.

butor-lap.hupont.hu

8. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen". Én hiszek és bízok a Természetben. És Te?

biovetomag.hupont.hu

9. Bevételnövelés a KKV szektorban - Kasza Tamás

► Miért nincs elég bevétel a kkv szektorban az értékesítésből? Kasza Tamás elmondja bevétel növelő tippjeit, amiket több, mint 400 kkv sikeresen használ már. Legyen ÖN a következő!

bevetelnoveles.hupont.hu

10. SÁTOR PAVILON SÖR PIACI ÁRUS HARMONIKA EASY UP SÁTOR!

► Pavilon sátraink Vízállóak, vízlepergetősek, belül gumis PVC UV szűrősek!

bankbiztositas.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

4. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

5. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

6. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

7. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

8. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

9. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

10. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

11. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

12. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

► Gyári/Utángyártott/Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

13. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

14. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

15. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

16. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

17. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

18. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

19. ABS Jeladók MaTi-CaR Alkatrész - ABS szenzorok elérhető áron Miskolcon...

► Új, utángyártott ABS jeladók; ABS szenzorok; KERÉKFORDULATSZÁM érzékelők, KERÉKFORDULATSZÁM jeladók szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

20. Egészségügyi tananyagok mindenkinek

► “A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

egeszsegugy.hupont.hu

21. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

22. BMW ALKATRÉSZ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

bmw-alkatreszek.hupont.hu

23. FOJTÓSZELEP-PILLANGÓSZELEP - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Fojtószelepek Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

24. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

25. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

26. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen". Én hiszek és bízok a Természetben. És Te?

biovetomag.hupont.hu

27. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

28. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS HÁZTÓL-HÁZIG NÉMETORSZÁGBA-AUSZTRIÁBA-SVÁJC ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-AUSZTRIA-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

29. TURBÓCSŐ, TÖLTŐLEVEGŐ CSŐ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Intercooler csövek: Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

turbocso-intercoolercso.hupont.hu

30. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

31. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett glutén-és laktózmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

32. UPC DIRECT ÁTVÁLLALT, VAGY INGYENES BEÜZEMELÉSSEL. HD KÉSZÜLÉKEK.

► UPC DIRECT MŰHOLDAS TV CSOMAGOK ELŐFIZETÉSE, VEVŐKÉSZÜLÉKEK, ANTENNARENDSZEREK TELEPÍTÉSE. HELYSZINI SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS SZERELÉS HÁROM NAPON BELÜL. NAGYFELBONTÁSÚ HD KÉSZÜLÉKEK.

upcdirectupc.hupont.hu

33. Darázsirtás azonnal 06 70 424 9142

► Non-stop darázsirtás azonnal, garanciával Budapesten és országosan, 06 70 424 9142, darazsak irtása házilag tanácsok.

darazsirtasa.hupont.hu

34. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

35. Utólagos vízszigetelés Budapest +36 30 2491 291

► Salétromos falak utólagos vízszigetelése Budapesten, lábazati szigetelés, terasz szigetelés, pinceszigetelés injektálással +36 30 2491 291.

utolagosvizszigetelesbp.hupont.hu

36. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

37. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

38. Naked Light

► Az idézet kifejezi az összes érzésed.Néha sírásra ,néha nevetésre késztet.

sajatidezetek.hupont.hu

39. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2018

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2018

savonius-balaton.hupont.hu

40. Használt alkatrészek értékesítése!

► Eladó alkatrészek,

alkatreszbazar.hupont.hu

41. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

42. EGÉSZSÉG ÉS HÁZIPATIKA A TERMÉSZETBŐL FŰSZER - ÉS GYÓGYNÖVÉNYEK HATÁSA

► HÁZIPATIKA oldalunkon olyan TERMÉSZETES megoldásokat ajánlunk, amelyek a BETEGSÉG megelőzésére, különböző BETEGSÉGEK és TÜNETEK házi ápolására, az EGÉSZSÉG megőrzésére szolgálnak. A TERMÉSZET MINDENRE AD MEGOLDÁST!

hazipatika.hupont.hu

43. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

44. ZSUZSAMAMA FŐZŐOLDALA

► SAJÁT KÉSZÍTÉSŰ- ÉS BARÁTOKTÓL KAPOTT ÉTELEK KÉPPEL ÉS ÉRTHETŐ RECEPTLEÍRÁSSAL!

zsuzsannamama.hupont.hu

45. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

46. Andi77 tuti tárkonyha

► Kipróbált, ismert, könnyen elkészíthető finomságok receptjeit gyüjtöttem össze

andi-tutireceptek.hupont.hu

47. MINŐSÉGI ANGOL HASZNÁLTRUHA - BÁLÁSRUHA NAGYKERESKEDÉS

► - HASZNÁLTRUHA, BÁLÁSRUHA NAGYKERESKEDÉS - Originál bontatlan nyers bálák és fajtára válogatott szezonális áruk OLCSÓN, JÓ MINŐSÉGBEN! KÖZVETLENÜL AZ IMPORTŐRTŐL!

angolbala.hupont.hu

48. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

49. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

50. Kárpitos,RESTAURÁTOR 0670 594 8067 Deák Antal - Budapesten és országosan.

► Kárpitos - Bármilyen bútor KÁRPITOZÁS RESTAURÁLÁS- Budapest és környékén-Garanciával!Minőségi kárpit,szövet és bőrválasztékkal. Hívjon Bizalommal Országosan.

butorok-felujitva.hupont.hu

51. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

52. Szélvédőjavítás, szélvédő javítás Budapest

► Szélvédő javítás Budapest és szélvédő csere 06 70 602 6000, akár 4000 Ft-tól, helyszíni kőfelverődés javítás hétvégén is!

szelvedojavitasa.hupont.hu

53. FORD alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári alkatrészek,Utángyártott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. FORD-ESCORT, C-MAX,GALAXY,FIESTA,FOCUS,FUSION,KA,MONDEO,RANGER, S-MAX,TRANSIT alkatrészek elérhető áron..

fordalkatreszmiskolc.hupont.hu

54. ÉRD SÓDER-BETON DEPO

► CÉGTULAJDONOS: SOÓS GYULA

soderdepo.hupont.hu

55. Nem minden Fekete-Fehér

► Figyelmeztetés!!! Fiúk kizárva! Nem minden fekete-fehér, még ha ez az oldal az is! XD

olvaso-oldal.hupont.hu

56. Sharon képtára

► Saját készításű képeim, képeslapjaim. Ingyenes képeslapküldési lehetőség.

sharon.hupont.hu

57. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

58. Burkolás-gipszkartonozás

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Norius Holding Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

59. ÉTKES BÜFÉ

► Minden nap friss, válogatott alapanyagokból, rendeléskor készítjük ételeinket, melyek között megtalálhatóak a magyar ízvilágot képviselő ételek, úgy mint a házi ízesítésű hurka és kolbász, valamint a reformkonyha jövevényei, úgy mint a gyros.

etkesbufe.hupont.hu

60. Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös

► Magyarország 1000 éves története érmeken és emlékérmeken - egy különleges kiállítás Gyöngyös belvárosában

eremtar.hupont.hu

61. : HASZNÁLT AUTÓ FELVÁSÁRLÁS HÉTVÉGÉN IS BP ÉS PEST MEGYÉBE! 06 30 968 8430

► HASZNÁLTAUTÓ FELVÁSÁRLÁS ,TELJESKÖRŰ ŰGYINTÉZÉS - AZONNAL KÉSZPÉNZÉRT

hasznaltautobakta.hupont.hu

62. Bontott alkatrészek reális áron

► Nálunk nagyon sok mindent megtalál. Használt, bontott alkatrészek garanciával!

kalapos.hupont.hu

63. i d é z e t e k *_*

► ... Örüllök h. Erre az oldalra Kattintottál! (: Ha idézeteket keresel vagy verset ha csak jól szeretnél szórakozni, akkor jó helyen jársz! (: Kellemes időtöltést, és gyere vissza máskor is! (: puszii♥

szomruidezetek.hupont.hu

64. SIK BÉLA RÁDIÓ GYŰJTEMÉNYÉNEK BEMUTATÁSA

► RÁDIÓMÚZEUM RADIOMUSEUM

sikbela-radio.hupont.hu

65. Születésnapi köszöntő képeslapok,Névnapra virágok,png képek,

► Izabella képei

bellakep.hupont.hu

66. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

67. Kondor Béla Általános Iskola

► _____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43

kondor.hupont.hu

68. ☺Idézetek^^

► ...ahol el akarnak felejteni, ott leszel felejthetetlen :)

idezzeteek.hupont.hu

69. NAPCSILLAG

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

napcsillag.hupont.hu

70. Keller cukrászat honlapja: torták, aprósütemények, pogácsák

► Honlapunkon megnézheti az általunk készített termékek fényképeit és tájékoztatást kap árainkról.

kellercukraszat.hupont.hu

71. FELTŰNŐ ÉS EGYEDI NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS BIZSU ÉKSZEREK ALACSONY ÁRON !!!

► GYÖNYÖRŰ NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS EZÜST ÉKSZEREK NAGYKER ÁRON!!! AZ ELEGÁNS HÉTKÖZNAPI VISELETTŐL AZ EXTRÉM FELTŰNŐ ÉKSZEREKIG ITT MINDENT MEGTALÁL!!!

olcsonszepekszert.hupont.hu

72. Müanyag öntőformák beton és műkő termékek készítéséhez

► Üdvözöljük honlapunkon! Cégünk 1999-ben az országban elsőként kezdte meg a kereskedést ezekkel a termékekkel. Az évek során folyamatosan bővítettük a választékot és ma már több mint 100 féle sablon áll vásárlóink rendelkezésére.

betonsablon.hupont.hu

73. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

klarika.hupont.hu

74. Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

► Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

szamvitelezz.hupont.hu

75. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 62
Tegnapi: 49
Heti: 320
Havi: 1 466
Össz.: 238 405

Látogatottság növelés
Oldal: Orbán és a vérségi közösség
Balos - © 2008 - 2018 - balos.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: popper péter orbán viktorról - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »