Balos

Baloldali értékeket képviselö honlap

 


Emlékezünk

Emlékezünk

 

Ólom-manók ülnek vállamon,

néhány beosont már a homlokom

mögé, hiányok hidege sajdítja

remete szívem, s arcom redőin

hűvös, lomha könny csorog.

Itt kopog november az ablakon,

s összegyűjti az eltávozottak

emlékeit. Borzong a riadt lélek,

ölelné mind a megfoghatatlan,

szellem-létben lopakodó, már

kortalanná érett rég-holtakat;

az erőtlen, petyhüdt karok  csak

a semmiben hadonásznak. Mert

mi valamit mindig elmulasztunk:

szólni, mikor beszélni illene,

nézni, mikor látni -, ölelni, mikor

összebújni kellene, s mikor

a módja elszaladt, ó, jaj, mennyire

tennénk, s verjük fejünk a falba,

s jegessé dermed a gondolat.

(2015. 10. 31.)

Szél kavarja

Szél kavarja

 

Már összesimulnak a faágak,

fakult öltözék-darabokat dobálnak

szerteszét, hordja-, sepri, kavarja

tovább a szél. Bokrok lábára

bocskort-, cserje nyakára sálat-,

hosszú nyakú ösvényre stólát teker,

s közben apró búcsúdalt énekel.

Káprázik szemem, ahogy e tobzódó,

őszi kavalkádot figyelem, fülemben

zúgnak régi dallamok, visznek

vissza a régmúlt ifjúságba,

anyám ölébe,-  lányok holdudvarába:

simulni, ölelni, csókot cserélni;

a szél megrázza üstököm, bús képpel

a jelenbe visszaköltözöm, s lassú,

ólomléptekkel ropogtatom

az avarból épült, apró dombokat.

(2015. 10. 30.)

 

Csalfa fény

Csalfa fény

 

Csoda csokorba kötve, aranynyalábot

vetett a Nap, s mosolyt ültetett az őszbe,

apró reményt a csüggedő szívekbe: tán

a fény megmarad örökre. Csalfa csillogás,

tovalebben, ha múlik a mámor, fakul

a szín az őszi virágból, s készülődik már

az ezüst színű páfrány, hogy felkússzon

ablakunkra, s a télről regéljen ábrándos,

hópelyhes, szél-szános szép meséket.

Felrepül fázósan egy élelmet kereső,

hű madár, szemünk lopva utána kap,

ó, hogy szállnánk vele, zöld erdőkbe,

magokban gazdag, dús-lombú fák közé,    

inni a kanyargó hűs patakra, s elégedetten

elterülni a puha pázsiton. Hiába képzelet,

vállunkon ülnek szürke nappalok, a roppant

súly alatt, akár fűzfa ága, földig hajolok.

(2015. 10. 29.)

Hangok susognak

Hangok susognak

 

Halk léptekkel, szinte csak osonva

haladok. A rendezett parcellákról

tárt karokkal intenek felém a rég-hűlt

kövek: egyszerű szürke műkő; kemény,

gránit, s lágy fekete, fehér, szürke,

habos-rózsaszín s zöldbe játszó márvány,

– a divat, s a nagyzás itt is fojtogat –

s mindahány mesélne, de magába zárja

titkait. Elrévedek, szememben égnek

a megduzzadt erek,  gyülemlik a pára

a pillák fugáiban, s én görcsbe-rándult

lélekkel, kábán lépdelek. A kerítésnél,

szerényen, szinte eldugottan hasal

egy apró földhalom, végében térdepel

egy alig-megmunkált deszka kereszt.

Homlokán a hevenyészett betűsorokban

még friss a festék, s a félig száradt virágok

ott hevernek széltől fésült, kis halomban.

S, ahogy a Nap átadja helyét a Holdnak,

árnyékok ülnek az ágakon, a lomb helyén,

s susogni kezdenek fülemben a holtak;

a már megfakult sírok közül mint

mécses lángja, az ősök hangja fellobog.

S minden vontatott, nehéz  lépés után

térdem megbicsaklik, vállam remeg,

végtelenné nyúlnak az emlékezésre szánt

percek; egyre hangosabban szólít

oly régen eltávozott apám és anyám.

(2015. 10. 28.)

 

Ha lett volna még

Ha lett volna még

 

Forgószélben a sivatagi homok,

peregnek felettünk évek, hónapok,

napok, s minden alkonyatkor,

oly bánatos vagyok. Nézném még

a lehanyatló Nap visszakacsintó,

lopott fényénél az eseményeket,

nem lehet, hiába gyönyörködnék

az épülő házak állványok mögé

rejtett falában; izmos-erős kezek, 

ügyes ujjak által megszületett,

emberi alkotásban. S, hiába

az éber álmodás: ha lett volna még

akár csak egyetlen hasznos óra,

tán egymással is megbékülünk,

mi, folyvást acsargó emberek.

Forgószélben a sivatagi homok,

peregnek felettünk évek, hónapok,

minden ábrándos alkonyatkor,

könnyet morzsolok, bánatos vagyok.

(2015. 10. 27.)

Pihenő őszi nap

Pihenő őszi nap

 

Átleng a városon a szőlő-illatú,

mámoros őszi nap, még fészkelődik,

szorosra húzza tarka gönceit, hideg

éjszakára, mély álomra készül. A tó

tükrébe néz, igazgatja felhő kócait,

s egy vén tölgyfa ágára vackolódik.

Altatót ezüst hangján a Hold mesél

csillagfényű, igaz mesét: almát, diót,

barna bőrű, édes, fénylő gesztenyét,-

s regél az út saráról, a lelket tisztító,

sok sírásról, mely nemesít, s egy

apró csókot szemére lopva, csendes

szuszogással virraszt felette hajnalig.

(2015. 10. 26.)

 

Rozsda

Rozsda

 

Araszol a rozsda egyre,

mind magasabbra kúszik

az égig érő nagy hegyekre,

s napra-nap kicsit feljebb

harapja a zöld, a sárga,

s vörösbe-játszó, sugárban

villódzó, húsos leveleket;

csak a sok fenyővel nem tud

mit kezdeni, ők színüket

neki sehogy sem adják.

Lábuknál elhasal, a tobzódó

tobozt szédítgeti, s a kihullott,

fonnyadó fűben fetrengő

fenyőmagot édesgeti.

Hűvös szél hangja zenél,

borzong a sok rozsdás levél,

s mire az est sötétje ráborul,

könnyezve mind a földre hull.

(2015. 10. 25.)

Ligetben

Ligetben

 

Sétára sarkallt a bágyad napsütés,

ma másfelé kódorog a szél, s az eső,

sűrűn lepkéznek vállamra, fejemre

a rozsdába mártózott őszi levelek,

a földre néző, lankadó gyomot pofozza

a zöld kabátjából előbújó vadgesztenye.

Otthon sziesztáznak az emberek,

csak a ligetek októberi tarkasága

vesz körül, s a csend lágy zenéje.

Tamburáznak az egymáshoz simuló

faágak,  hegedűhangon sír a méla

hervadás, dallamot zizeg a parázsló

galagonya lázas sorfala -, szusszan

a som, kontráz a kökény; vékony,

fürge fűz-ág fütyül: lábadozó,

halk tilinkó, hangját rebbenő

szárnyával űzi egy karcsú szitakötő;

csak hallgatom a mámorító, neve nincs

zenét és céltalan lépdelek, mikor

talpam alatt – oda a remete áhítat – 

felsikít néhány apró, fényes kavics.

(2015. 10. 24.)

Gyertyalángnál

Gyertyalángnál

 

 

Kormos percekkel rám zárult az est,

a varázskulcs is elveszett, ülök csak

szobámban, a harsogó csendet

hallgatom. Dobhártyámon dobol,

mint vad szívverés, a tömény falak

feszes oldalán sehol egy cseppnyi rés.

Gyertyát gyújtok. Nyúló lángja

lobog, s körötte megannyi fura árny

bolyong, s táncot jár a félhomályban

óriássá nőtt tárgyakon. Sorra jönnek

mind a rég-távozottak: volt barátok,

futó ismerősök, s a lenge láng

a testvéreket egy szétfolyó árnyékba

csomagolja, ahogy megbújnak

anyám, s apám árny-oldalán.

Kis sercenés, az apró láng kialszik,

de az árnyak szivárványhártyám

szövetébe égve, míg a szív dobog, 

zaklatott agyamban itt maradnak.

(2015. 10. 23.)

Összhang

Összhang

 

A koszlott, vakolathiányos házakat

nézi nagy, fekete kocsi elsötétített

üvege mögül s lenézi a faltövében

meghúzódó, rongyokba bugyolált,

reszketeg hajléktalant, (pedig akár

távoli rokona lehetne), akiből

a szélkerék forgása sem csinált

„új arisztokratát”;-  orrának büdös

a barázda  és az istállók mellett

gomolygó trágya szaga, s nem tudja,

mitől fényes a szerszámok nyele,

vagy furcsa formájú fogantyúja.

Nagyzol és urizál, s nem gondol véle,

hogyan került terített asztalára,

csillogó tányérjába bőséges ebédje:

vége-sincs házában nyüzsög

idős és fiatal: számtalan cselédje;

divatban „viszi a pálmát”, éjszaka

kigyúrt testőrök vigyázzák álmát.

Ünnepre  hangol, estére az őt tapsolók

hada elé barangol, s nagy hangon

beszél majd a sorsfordító, lelkesült,

szabadságot hozó forradalomról.

(2015. 10. 22.)

Árnyak kísérnek

Árnyak kísérnek

 

Mindenhol kereslek, még izzik

szememben lábad nyoma, de

az erdőben az avar már eltakarja.

Itt jártunk, a zöldben égő fák

ernyőt tartottak fölénk, nem

láthatták kandi kíváncsiak, ha

pajkosan összeért a szánk.

Most itt kóborlok. Magam.

Elbújtak mind a mókusok,

a madarak messze szálltak,

utamon senki nem kísér, csak

az egyre sötétedő árnyak.

Szánakozva néznek rám a fák,

oldalról sandít egy nyúlánk

galagonyabokor ága, tövise

belekap ujjamba, ruhámba;

s a rég ismerős fűzfa könnyei

csorognak lelkem ólom poharába.

(2015. 10. 21.)

Keserű könny

Keserű könny

 

Gyémánt-szemekkel szitál,

egész nap esik a hűvös eső,

szinte csontig hatol a hideg,

s szívem szorítja, nyomja

egy folyvást növekvő, rideg,

távolról nézve igazgyöngynek

mutatkozó, furcsa kő. Kopog

és karcol, de kivethetetlen,

mert emberi száj, tán akarat

vetette el, s a lélekbe ültet

lassan felszívódó mérgeket.

Emberek, mire jók az álnok,

talmi ígéretek ?, tűnődöm,

de választ sehogy sem lelek.

Gyémánt-szemekkel szitál,

egész nap esik a hűvös eső,

szinte csontig hatol a hideg,

s a szíven egy visszanyelt,

kővé dermedt, gyöngyre hajazó,

mardosó, keserű könny remeg.

(2015. 01. 20.)

Álomra fordul

Álomra fordul

 

Borzong a hegy, vad szél rázza

a gyér fenyőket kopott oldalán,

barlang-szájával ásít egy nagyot,

unja már, hogy szirtjeit erózió

regulázza. Szirmaikat a virágok

szélnek eresztették, s a madarak

is messze, délre szálltak. Fent

csak egy: az öreg sas kering,

őrzi télidőben is végtelen tájait.

Magány a hegy sorsa egy időre,

szomorkásan magára húzza a nehéz,

sűrű ködöt, mely ott gomolyog

a kopaszodó fák között, s lenéz

a lábánál vacogó kis folyóra,

a hullámokon vonagló-rángó

apró hajóra, nagyot mordul, s

szemét lecsukva  – akár a medve –

mézes-mély, téli álomra fordul,   

(2015. 10. 19.)

Hideg lett

Hideg lett

 

Egyszer csak olyan hideg lett,

egymáshoz bújtak az útszéli

kövek, dérszakállat eresztenek

a lombot veszítő ágak, s a koldus

háztetők szélén az ereszek.

 

Vacog az ökölbe-szoruló lélek

a borsódzó bőr alatt, az erekben

alvadt rögökben kocog a vér,

s csörren az ajkunk, amikor

egy lopott csókban összeér.

(2015. 10. 18.)

 

Üvöltök

Üvöltök

 

Almáról a héj, lehámlik testemről

az ifjúság. A csontokon ropogó

rozsda foga rág, s a szorgosan

beültetett jajok az olajozatlan

forgókban sokszor felsikoltanak. 

Mégsem készítem a leltárt, hiszem,

az esőtől csapzott eresz alá is még

besüthet a Nap, s van itt dolgom

az egyre növekvő, s télre készülő

felhők alatt. Igen. Ha futni már

nem is tudok, ha szántani, vetni,

aratni nincs erőm (földem sincs);

gyár, ha volna is, gép mellé állni

nem bírok; de amíg torkomban

él a hang, ordíthatok. Beleüvöltöm

e buja maszlagot-termő magyar

valóságba: nagyon dühös vagyok.

Berzenkedve forr a vérem, ajkamról

káromlás habja fröccsen, naponta

látom: éhes gyomorral ténfereg

gyermekek hada az iskolába,

s míg dőzsölnek úrhatnám bugrisok,

a sarkokon tülekednek a koldusok.

Fülek: halljatok, szemek: lássatok,

és sírás helyett kezeket-lábakat

cselekvő, igaz tettekre sarkalljatok.

(2015. 10. 16.)

 

Elevenné ébredt

Elevenné ébredt

 

Mint gyermekkoromban,

befordultam a régi, poros

utcasarkon, kerestem az

emlékeimben élénken élő,

rongyokba bugyolált,

mindig mosolygó nénikét,

aki a kis faszén-parazsas

szitájában forgatta,  sütötte, 

s újságpapírból csavart

staniclibe adagolta az édes,

sült gesztenyét. Hiába

ül még most is orromban

a maróni barna illata;

nem száll a széllel a parázs

kesernyés, fojtó szaga,

csemegéjét a vén nénike,

tán az angyaloknak porciózza,

s én csupán elevenné ébredt

emlékemmel kullogok haza.

(2015. 10. 15.)

Október

Október

 

Szorosan összebújnak a fák,

október van, reszketve a múlt

nyárról susognak, amikor

az izzó napsütésben csak

pöndörödtek ágaikon a pihegő,

levelek; amikor sóhajtoztak

egy cseppnyi, enyhülést hozó

szélért, hisz gyökerükig ért

a forró vér, s nehéz volt állni

a megperzselt televényben.

A disputát bólogatva, csodálva

figyelik a térdeplő cserjék,

mondanák ők is meséiket,

de venyige szájuk hangja, s

eszköze oly szegényes

a hatalmas lombsuhogáshoz.

Halkan figyelve lábukhoz

gyűjtik a tarka avart, testüket

gombák boldog illata melegíti.

(2015. 10. 14.)

Játék

Játék

 

Szürke macska játszik,

egy aláhullott falevéllel,

pofozza: föl-le, aztán,

ha odébb lebben, ugrik

föléje, s közben mordul

kicsit, hogy megenni

nem lehet. Mégis, mikor

a gyötört levelet felkapja

az enyhe szél, s tovább

repíti, hiány gyúl irizáló

szemében, s gyomrába

az éhség mellé bánat ül.

(2015. 10. 13.

Céltalanul

Céltalanul

 

Csak bolyongok az alig

szitáló esőben, a fákról

mintha az elmúlt nyarat

siratnák, rozoga könny

pereg; nem törődve

a hideg lucsokkal, egy

orrát lógató, elhagyott

fa törzsére hanyatlok,

s minden nyomasztó

bánatom belesóhajtom

a nyirkos délutánba,

zárt fogamon tépett

hangok zizegnek;

borzongok, akár egy

ott felejtett, szakadt húrú

hegedű, melynek testéről

a fényes lakk pereg.

(2015. 10. 12.)

Erdei hangok

Erdei hangok

 

Megáll a szél, elhalkul a fák suhogása, 

apró madár szállt egy levelét vedlő ágra;

trilláz néhányat, s szinte búgva, rázendít

szívszorító, erdőt betöltő bús dalára.

 

Zeng a dal, hangjai ágak hegyére ülnek,

s minden hang egy-egy regényt mesél

és új reményt, amelyre, akár egy kórus:

rázizzen a hulló-lebegő sok tarka levél.

 

Szinte áll az idő, borostát ereszt a délután,

mire véget ér az ének, s az apró madár

szárnyát kitárva köröz kicsit, és elrepül

valahol messze egy új világ várja már.

(2015. 10. 11.)

Szirmok

Szirmok

 

Lopva kinéz a bodzabokor mögül,

túlnyílott szirmán, akár a könny,

dér cseppje ül, reszketve lógatja

hosszú ágát az izzószínű rózsa.

Szánnám szegényt, hisz szirmai

között már ott motoz az elmúlás

ráncokba kapaszkodó, hamuszín

szelleme, tépi, s az ellenállásra

képtelen gyengéket a kóborló

szelekre bízza; de az erősebb

hamvas bíbora az érzékeny fülnek

bomló rügyekről,-  zsenge-zöld

levélről,-  feslő-bomló bimbókról, -

minden rózsák buja illatáról, -

enyhe esőkről: a nyárról mesél.

És arról a szőke lányról, akinek

csapongó fürtjei közé tűzve, 

egy alig-kibuggyant bimbó

oly szépen dalolt, hogy a távolról

figyelő ifjú legény szemébe

egy sóvár könny tolult, s szíve

akár a tamtam, vadul dobolt.

Lopva kinéz a bodzabokor mögül,

hervadó szirmán, akár a könny,

dér cseppje ül, s belesóhajtva

az enyhe szélbe, útjára enged

egy újabb szirmot, mely lengén

lebegve a lucskos avarba merül.

(2015. 10.10.)

 

A szem lezárul

A szem lezárul

 

Lecsukja nagy szemét a nap

és pihenni tér. Hordta magán

hegyek sóhaját; a lankadó fák

hulló levelét, a magasba tartott

lámpás fényeit, s a folyók

lassú hömpölygéseit; az izgága,

folyvást elégedetlen emberek

berzenkedő civódásait. Elfáradt.

Lassan a sötét szeparéba bújik,

tiszta időről, röpke lepkékről,

s szivárvány-szalagról álmodik,

s ha reggel útra kel, csendes

belenyugvással tovább cipeli

rég megszokott, édes terheit.

(2015. 10. 09.)

 

Az öreg pók

Az öreg pók

 

Lehuppantam egy poros pajta

rozzant padjára, s a bóklászó

napsugár kósza fénye mellett

egy öreg pók türelmes munkáját

figyeltem. Ahogy nyújtja-ragasztja,

fonja a háló meg-megcsillanó,

szálait, s reménykedik, hogy

jön majd a légy, amivel egyszer

jóllakik. Lassan, komótosan,

spórolva az energiával dolgozik,

rejtett tervet követ, az ősök

átörökített emlékének adózik.

Néztem ezt a lankadatlan

fura szerzetet, s vágyam támadt,

hogy tanuljak tőle: türelmet,

s tartós-erősre fonni az életet.

(2015. 10. 08.)

Ösvényt söpör

Ösvényt söpör

 

Tömött fürtökbe rendezi, fonja,

aggatja, látszatra mint akácvirág,

október az erdőre húzza szélesen

a tarka-fényű levél-drapériát.

 

Lángol a vörös, izzik a sárga,

lobog az ősz ünnepi ruhája,

szürke ágak kapkodnak utána,

lankad a nadály lila virága.

 

Tisztáson pásztáz még a fény,

ne csüggedj, van még remény.

az álomra hajló fák között páros

andalgáshoz ösvényt söpör a szél.

(2015. 10. 07.)

Birkózás

Birkózás

 

Megszokott, monoton ritmusában

ver szívem, de néha elakad:

szünetet tart, mikor rád gondolok,

ott vagy minden dobbanásban,

csak napjaimból loptad ki magad.

Azóta lődörgéssé züllött a séta,

az óra mutató is néma köröket ír

a számlapon, szememben fakult

a látás, s a kedv megfonnyadt

az arcra guruló gyöngyök alatt.

Egy apró madár, nevét sem tudom,

magot kutat a sorvadó gyom tövén,

s a harmatcseppek apró tavánál

oltja szomját, majd megpihen

a park szürke szegélykövén. 

Én egy padon, ő a kövön piheg,

nézzük egymást percekig, s ő

lassan eltipeg. Magam vagyok,

nézem, ahogy néhány színes levél

a kopaszodó fákról alálobog,

s el-elakadó szívveréssel,

birkózom a „gyöngy-esővel”.

(2015. 10. 06.)

Fabula

Fabula

 

Mint vén szájak szegletén

a nyál, csorog a bágyadt

napfény, ragyog a délután,

hulló levelek vetik az ágyat

a fák alatt, a bokrok oldalán.

Kóbor macska kódorog,

osonva verébre vadászik,

s minden lépés után megrázza

hideg, tapadóssá vált talpait. 

Szemében vadászösztön ül,

és ég a vágy, - ám a veréb

tán kuncogva-kacagva elrepül,

a macska-éhség nem szelídül.

Ereszkedik az est sötétje,

hervad az ősz szép zenéje,

álmos szemmel, alig csoszogva,

a gondolat is csak andalogva

szövi tovább a fabulát;

(elkelne már a meleg kabát,)

az összebújó avar-halom

rám sóhajtja bomló illatát.

(2015. 10. 05.)

Drámát írnak

Drámát írnak

 

Színes betűs ákombákom:

hulló, színes levelükkel

drámát írnak az őszi fák,

s zenét szerez hozzá a szél.

Papíron az írógép betű-karjai,

egymáson kopognak , ahogy

aláhullnak, s az összefésült

halmon még egyszer, utolszor

tündöklőn felragyognak.

A felvillanó napsugárban

szólózik egy vörös levél,

eres hátán arany csillan,

gyenge szárán csorog a vér.

Zizzen a dallam, a bőr alá

kúszik, az aranyló ősz, mint

folyó vizén apró forgács,

lebegve messze úszik.

(2015. 10. 04.)

Hazudj nekem

Hazudj nekem

 

Bújj ide, súgj halkan a fülembe.

Hazudj nekem szép világot,

látod, ismét ölik egymást,

vagy zarándokolva, puszta

létükért remegve, keresnek

más, új hazát az emberek.

Dohognak, akár a részeg istenek,

vélt igazságért a fegyverek,

s nyomukban kín, éhség és

vér pereg, dühök dobognak,

s repülők borítják a kék eget.

Lőnek. Nyomunkban por,

 

romok, kráterek és hiányok.

Fáj a szem, szorít a szív,

aludni sem merek. Bújj ide,

s a vészjósló,  sötét éjszakában

hazudj nekem szebb világot. 

(2015. 10. 03.)

Félhomályban

Félhomályban

 

Lucskos, szürke délután,

reszket az üveg az ablakokban,

a függönyön lassan átkúszik

a méla félhomály. Egy késői

légy röpdös, és döngicsél,

talán valami légy-dalt dalol,

vagy távoli tájakról mesél.

Egykedvűen hallgatom,

s ha fejemre száll, hagyom,

csupán egy mélyebb barázdát vet

a szemöldök fölött a homlokom.

A lassan sötétedő szobában

néz rám a polc, nekem kínálja

sok könyv-gyermekét. Zsong

az agy, a szem ragad, az ólmos

est rám tapad; ernyedt karom

túl lusta a mozdulatra.

(2015. 10. 02.)

Leomlott

Leomlott

 

Mint romos ház dőlő-félben

álló falából a málló vakolat,-

a megkopott kő vagy tégla,

mikor az őszi, nyirkos, reszketeg, 

szél bolondos kedvében alákap,

leomlott egy nap megint.

S most itt hever az árva, az éjszaka

sötét porában;  reggelre belepi

a lelkét elszippantó didergő dér,

hogy a nappali párolgással

elvigye magával, s beépítse

a históriák mozaik-falába.

(2015. 10. 01.)

Kincseink

Kincseink

 

Hűvös az este, meleg takaróba

burkolózunk, s az apró lámpa

fényénél gondosan elrakott

kincseinket: ifjúságunk meleg

emlékeit a kis asztalra terítjük.

Bóklásztunk az esőutáni,

illatos tavaszi réten, pitypangból

csoda-koszorút kötöttél; hajadon

pompázott, mint aranyozott diadém;

én nyűtt madzaggal hajtottam

a faragott csigát, vagy tenyerem

folyton üresen hagyó lepkét

vadásztam, s csak lopva

- rajta ne kapj -  néztem feléd,

mit sem tudtam még a szerelemről,

de valami meleg bizsergés futott

a szívem körül. Múltak gyorsan

a gyermekévek, az ifjúság útjai

egymástól elsodortak, de kísértek

és visszaűztek egymáshoz

a bordák között cipelt hiányok.

Hosszú volt az út, mit egymással

megfeleztünk. S most itt ülünk,

s életünk kincsein merengünk.

(2015. 09. 30.)

Hangulat

Hangulat

 

Hangulatfény a kis szobában,

gyertya lángja lobban,  halkan úszó

zeneszóra két szív összedobban.

Egy szőlőszem opálos tükrében

barna-bőrű gesztenye fésülködik,

a pirospozsgás jonatánalmával

intim, esti légyottra készülődik.

Irigy-sárgán figyeli egy kis ranett,

ő csupán a kemény héjú mandula,

társalkodója lehet. Az ezüst tálcán

fészkelődik a töretlen, friss dió,

alig szusszan, vastag héjában

hadd aludjon édesen a négy lakó.

Hangulatfény a kis szobában,

gyertya lángja lobban,  a vibráló

alkonyatban, átsuhanó dallamokra,

két szív összedobban.

(2015.  09. 29.)

Üzent a tél

Üzent a tél

 

Hattyúk szárnya suhog,

vagy csupán a rám borult

köd játszik velem, már

nem tudom, de hullámzik

a tér alattam, mint a tenger,

mikor fogócskát játszanak

a jókedvű, óriás delfinek.

Hattyúk szárnya suhog,

a köd vállamra tenyerel,

s fülembe súgja a reszketést,

amit üzent a kertek alatt

sompolygó, fehér kabátos tél.

(2015. 09. 28.)

Hideg eső

Hideg eső

 

Csak résnyire nyílott,

és visszacsukódott

a reggeli fény, akár

az álmos szem, mely

képtelen magára hagyni

a tünde, jóízű álmot;

a derengést fura félhomály

váltotta fel, s eleredt,

verte a földet ostorával

a keserűn zokogó zápor.

Tocsogó léptek szaporáztak,

szatyrokba kapaszkodó

kezek ernyőért kotorásztak,

s aki tehette bújt kapu ölébe,

vagy óvó eresz alá.

Csak én baktattam dacosan,

hagytam, hogy a dermesztő

víz arcomon csorogjon, s

azon tűnődtem: hová tűntek,

miért hagytak el, elmaradtak,

akár az ifjúság, a nyugtató,

langyosan hulló esők. A múlt

ködbefúló szekerére ültek.

(2015. 09. 27.)

Sóhajok között

Sóhajok között

 

Jöjj, kedves. Kergessük el

a hideg esőket hurcoló

sűrű felhőt, e találkozás

örömmel legyen telve,

mint szerencsével Fortuna

szekere, gyümölccsel a fák,

fürtökkel a szőlőtőke,

s mazsolával a foszlós,

illatos, fehér kalács.

Lassan átballagunk két

szívet tépő sóhaj között,

szívdobbanásunk ütemére

tangót lejtünk a lehullott,

fák tövében összebújt

levelek buja csókjai fölött.

Homlokodról eltöröljük

a gond-barázdák hullámait,

és sokasítjuk csillogó szemed

sarkában az önfeledt kacaj

hálósodó, apró ráncait.

Örülj és add kezed, hogy

ölelkezzenek csapongó ujjaink,

s a vad játék után hadd szorítsam

apró öklöd acél tenyerembe.

(2015. 09. 26.)

Hajnali kávé

Hajnali kávé

 

Csészém fölött apró felhőt

úsztat a reggeli forró kávé,

az illat a szívemig hatol,

orrom, mint vizsla, szimatol,

s az erekben vágtatni kezd,

mindent megmozgat a vér;

kísérőként társul szegődik

kis cigarettám füstje, köröket

rajzol a homlokom elé

kékes ezüstje. Nyílj szemem,

pattanj fel e tarka pompájú,

ledér-színesbe öltözött,

ragyogó őszi napra, ma

a tücskök is nekünk zenélnek,

s tükröt is csak a vörös-sárga,

ágvégen hintázó levelek

tartanak, s ettől vidámnak,

színesnek látjuk a mát,

s a reménylett holnapot.

(2015. 09. 25.)

Alkony a hegyen

Alkony a hegyen

 

Rozzant, öreg pad öle ringat, merengek,

bucskázó felhők közül kikandikál a Hold,

egy lóbálózó ág matat ősz hajamban,

játszik fejemen, akár vásott kobold.

Eolhárfáról lassan áradó, lágy zene

furakszik érzékeny fülembe, andalít,

ülnék itt, a „semmit” csodálva,

láb-lógatva, a skarlát-szín hajnalig.

Sötét, lopakodó árny alól nagyot ásít,

s rám lehel egy üres borospince,

tátott szájából vastag doh tolakszik,

teteje bedőlt, megroppant gerince.

Lásd, öreg cimbora, üres gyomorral,

álmokat kergetni együtt megyünk,

volt sok-sok szép napunk, hetünk,

s mára csupán ez maradt nekünk.

Neked a gyöngyöző bort, s a zsákolt,

ládába zárt, télire őrzött terményeket,

nekem a régvolt, bohókás ifjúságot,

s a csókos ajkú lányokat kell felednem.

Szívemre nagy szárnnyal terül a bánat,

a távolban felhuhog egy ébredő bagoly,

ernyedt kezem lassan ökölbe szorul,

s egy árva könnycsepp az ölembe hull.

Rozzant, öreg pad öle ringat, merengek,

bucskázó felhők közül kikandikál a Hold,

egy lóbálózó ág matat fehér hajamban,

játszik fejemen, akár vásott kobold.

(2015. 09. 24.)

Vágják a fákat

Vágják a fákat

 

Az erdő szélén búsan bolyongok.

Nézem, ahogy vágják , nem tövestől,

döntik a fákat,  sajnálom az átkaroló,

dédelgető árnyékokat, s hogy többé

nem óvnak a csapkodó, hideg esőtől.

Sírnak a halomba hullt törzsek:

ágaikon madár ezután nem dalol,

darázs nem dong a fellobbanó virágon,

a szarvasbőgés elcsúszik a letarolt,

sebhelyes, csalittól terhes puszta tájon,

s a lombok közé fészkelő, csapongó

szél kalandjairól többé nem mesél.

A nedves rostokban megdobban

a remény: talán egy nagy hajó

testébe épülnek, s várja őket végtelen

vizével a meséből ismert óceán.

(2015. 09. 23.)

Hiú a vágy

Hiú a vágy

 

Néhány rongyos felhő kúszik,

s ónos-szürkét kever a kékhez;

görcsös hiány dörgölődzik

kérgesedett, cserepes szívemhez.

Jó volna a kósza felhők között

elvegyülni, végigheverni a kék

pamlagon, a lógólábú napsugár

fényével, gyermekként játszani, 

vagy, mint kövér barázdában az ekék,

magamat az arany fénybe mártani.

Lenézni néha e torzsalkodó, vad

világra, de elfeledni robotos napjait.

Álmodj, bolond. Hiú a vágy, de

úgy vigyázd, míg levegőt veszel,

e fájón édes, zagyva föld, hol

lábad megvetheted: az otthonod.

(2015. 09. 22.)

Ne lássák

Ne lássák

 

Jöjj szeptemberi édes est,

a felhők közül ereszd le

sűrűsödő, sötét fátyladat,

takarj el, ne lássák kandi

szemek záporozó könnyemet.

A lélek szépre, harmóniára

vágyik, mégis a szájból

igaz szó helyett a keserű,

maró, zöld epe fröccsen,

s a gyülölség mindent átható,

könnyfakasztó, áporodott lehelete,

lelkünket a tövis benőtte.

A barát ma nem szépen terített

asztalához invitál, azt lesi,

egy vitás kérdésben állást

hogy foglalok, s már a kést feni,

ha neki,  - mert éppen nincs -

igazat nem adok. Tobzódnak

vad indulatok, szavam elakad,

szívem sajog, szinte megbénulok.

Jöjj szeptemberi édes est,

a felhők közül ereszd le

sűrűsödő, sötét fátyladat,

takarj el, ne lássák kandi

szemek záporozó könnyemet.

(2015. 09. 21.)

Járdaszélen

Járdaszélen

 

Némán állt a járdaszélen,

bokáján csillogott a nyári

szandál csatja, a lenge

ruha alatt feszült  - akár

ha szobrász márványból

faragta volna -  ívelt dereka,

s büszke válla; hajának

tincseit űzte az enyhe szél.

Mollba írt partitúrám

a szépségről dalolna, ám

retten a gondolat, a kéz

megáll, a hangjegyek tintája

megfolyik,  a bársonybőrű

arcról barna bánat szökik;

nézem, ahogy a telt ajak

sarkában a dac vonaglik,

élesre feni a gyenge állat,

s a fáradt szemekben, mint

hunyni készülő őrtüzekben,

fel-fellobban a balga bánat.

(2015. 09. 20.)

Kuncogás

Kuncogás

 

Kuncog a vastag,

szürke por, hiszi:

szobámban az uralmat

végleg átveszi.

Prüszköl a porrongy,

a partvis köhög,

a tüdőbajos porszívó

sarokban áll,

nem szív, csak hörög.

„Orvosa”  rég tönkrement,

javításokból megélni

nem lehet; az új gép árát

a sok csekk elviszi.

Nem lázadok, minek ? –

álljon helyemre, aki

- hogy jól élek -  elhiszi.

Törlöm, seprem a port,

s ha majd már nem bírom,

hályogos szemem

- hogy ne lássam -  elfordítom.

Kuncog a vastag,

szürke por, tudja:

szobámat előbb-utóbb,

s nem is sokára, ő uralja.

(2015. 09. 19.)

Szőlőhegyen

Szőlőhegyen

 

Árva tőkék a szőlőhegyen

fürtöt siratnak, könnyező

leveleket mutatnak a vidáman

nevető, aranyló Napnak.

Mellettük földön dobol,

lejtőn gurul a hulló dió,

a kusza, vén ágakon

hegedül a lenge szél, -

egy szárnyait próbáló,

repülni készülő lepkének

tán a múló nyárról mesél;

és sok tavaszról, amit már

megélt, hogy az  öreg diófa

lábánál mily sokszor látta

beérni a gyöngyszemű,

édes fürtöket, s milyen a lejtő,

mikor a hó mindent eltemet.

Árva tőkék a szőlőhegyen

zamatos fürtöt siratnak,

permetező könnyeikkel

néhány mohó pockot itatnak.

(2015. 09. 18.)

 

Télre edzve

Télre edzve

 

 

Ma megkezdem az edzést.

Jönnek a hosszú téli esték,

a fázósak és az árnyakkal teli,

fura-sötétek;  az utcákon

csupán a kandeláberek

pisla fényeit lóbálja a szél,

s az éjbe-sötétült hóbuckák alól

felvisít a didergő járdaszél.

Kapualjba húzódik az árnyék,

a lépcsőkön lucskos lábnyomok

lopóznak az udvari lakásig;

a küszöbön gémberedetten

egy hó-poros lábtörlő hasal.

Ma megkezdem az edzést:

szobám sarkába húzódom, s

apró lámpám fénykörénél

egy régóta váró, por alatt

lázadó, nyújtózkodva dohogó,

könyvbe mártom szemem.

(2015. 09. 17.)

Fényszőnyeg

Fényszőnyeg

 

Szemembe gyűjtöm

a tarka, őszi színeket

fáradt tenyérrel tó vizéről

lemerítem a csalfa fényt,

szorgosan, mint hálót

a pók, hosszú , puha,

süppedős szőnyeget

szövök, s végig terítem

a görcsbe ránduló, borongós,

végtelen semmiig,

ahova gyenge lényed

−−−  ó, de régen −−−

anyám,  cudarul kiloptad.

Halkan lépdelve megkereslek,

lábadhoz dőlve, csak

rajongó szemmel ölelve,

őrzöm szép nyugalmad ,

s ha majd zárt szempillád alól

kibuggyannak az álmok,

reménykedem, köztük

árva magam megtalálom.

(2015. 09. 16.)

 

Kráter

Kráter

 

Csak egy elfoszlott, rongyosra

morzsolt gondolat, mi megmaradt,

s talán csak egy gombostű-fejnyi

kráter a szív oldalán; ezen ömlött

akár a láva, a szenvedély veszett

poklába zárva  minden szépség, mit 

- hittük !  -  meg nem ölhet kevélység,

sem szószegés csontig maró keserve.

Csak egy elfoszlott, rongyosra

morzsolt gondolat, mi megmaradt,

s egy gombostű-fejnyi kráter,

mely mindig felizzik, ha az emlékek

folyóján szemembe úszik a régi kép,

- bár néma a száj, csak a lélek beszél -

ahogy hajadba kap a kajla szél, -

s mely itt lüktet a szív oldalán.

(2015. 09. 15.)

Szárnyat tár fölém

Szárnyat tár fölém

 

Többnapos eső után reggelre

mindent eltakart a sűrű köd,

s már hideg havat képzeltem

a pöffeszkedő hegyek fölött.

A köddel mit sem törődve

az óra jár, s ahogy percek

peregnek, utat mutatnak

a végtelennek tűnő ködöknek.

A Nap sugár-kezével, mint

ügyelő a színpad mögött,

a függönyt serényen félrehúzza,

s arcomat lágyan megsimítja.

Szárnyat tár fölém a szél, akár

egy óriás, láthatatlan griffmadár,

s én, gondokkal nem törődve,

minden bajt hűtlenül feledve,

önfeledten figyelem, ahogy

a fákon pirul a búcsúzó levél,

a kigombolt kabátú gesztenye

a kopogó dióval a fűben összeér;

ahogy fürtös gyümölcsét

a magas ég felé kínálja a berkenye,

s a fűz kócos fejét hajtja ölembe;

villóznak szivárványos fények,

vajúdva születnek új remények.

(2015. 09. 14.)

Gyopár

Gyopár

 

Fehérre ázott sziklatömbök

takarják, szem alig láthatja

csillagos virágát, magányos

vándorlásaimnál néha-néha

kíváncsi-pajzánul előkandikál.

Itt fenn, ahová a szél is csak

sírni jár, s borostyán kúszik

a ritka fák oldalán, és moha

lepi a kérgeket, hol lélegezni

csak didergő tüdővel lehet,

és bút temetni a földig érő,

sötéten gomolygó fellegekbe,

itt él az árva, valami örömös

csodára várva: egyszer talán

társakat rendel mellé a flóra,

hogy csillagát büszkeséggel

megmutassa, s hogy otthona

kis időre nem lesz oly kopár, -

álmodik a hamvas virágú,

szerényen élő havasi-gyopár.

Fehérre ázott sziklatömbök

takarják, szem alig láthatja

csillagos virágát; magányos

csatangolásomon szegődött

mellém a „vándor-szerencse”,

előbújt, s megmutatta magát. 

(2015. 09. 13.)

Itt szerkesztheted a frissen létrehozott oldaladat!

Ezt a szöveget nyugodtan kitörölheted és
a helyére írhatod az új oldalad tartalmát.

Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. SÁTOR PAVILON SÁTOR SÖR PIACI RENDEZVÉNYSÁTOR ÁRUS HARMONIKA EASY UP SÁTOR!

► Pavilon sátraink Vízállóak, vízlepergetősek, belül gumis, kívül szövet - v. PVC, UV szűrős! RENDEZVÉNY-PARTY-RAKTÁRSÁTORNAK! IPARI ÉS SÁTORCSARNOKOKNAK! ELADÁS BÉRBEADÁS!

bankbiztositas.hupont.hu

2. BÁDOGOS SZAKÜZLET Tiszafüred

► Bádogos- és fémlemez áruk, acél-, alumínium-, cink tetőfedő és ereszcsatorna rendszerek, trapézlemez és polikarbonátok, kiegészítők, lemezmegmunkáló gépek, kéziszerszámok márka- és szakkereskedése

badogosszakuzlet.hupont.hu

3. Biatorbágy eladó lakás | Lakás eladó Biatorbágy lakóparkban

► Biatorbágy Lakás Eladó | Új építésű szuper lakás 61 nm + 55nm saját kert

biatorbagy-elado-lakas.hupont.hu

4. Nyaralás a Balatonnál!

► Olcsó, de színvonalas szálláshely Fonyódon!

balatonnyaralas.hupont.hu

5. Exkluzív búvóhely a Bp. XI. Nádorliget lakóparkban...

► Van kivel, de nincs hol? Extrán felszerelt búvóhely néhány órára is kiadó! Romantikus hangulat, programozható LED fények, tantra fotel. Külön kérésre: szexhinta, felnőtt filmek.

buvohely-ujbuda.hupont.hu

6. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

► TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST. NINCS KAUCIÓ! INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BUDAPESTEN! KEDVEZŐ BÉRLETI DÍJ!

budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

7. Bútor, bútorfestés, gyermekbútor, konyhabútor, egyedi bútor, stb.

► Olcsó bútorlap, bútorasztalos - bútorkészítés, szekrény - modern asztalok, fafaragás, beépített bútor ára, használt faipari gépek.

butor-lap.hupont.hu

8. Bevételnövelés a KKV szektorban - Kasza Tamás

► Miért nincs elég bevétel a kkv szektorban az értékesítésből? Kasza Tamás elmondja bevétel növelő tippjeit, amiket több, mint 400 kkv sikeresen használ már. Legyen ÖN a következő!

bevetelnoveles.hupont.hu

9. Bio vetőmagok saját kertemből

► Falun élni nagyon jó! És ez így is lesz, ameddig a városi ezt meg nem tudja! ... Ne harcolj a sötétség ellen. Gyújtsál gyertyát. Sokan fognak követni.

biovetomag.hupont.hu

10. Budapesti Költöztető - Bútorszállító

► Profi költöztetést és bútorszállítás Budapesten, vállalunk még: irodaköltöztetést, lomtalanítást Budapesten, zongoraszállítás Budapesten, belföldi költöztetés, költöztetés Magyarországra, nemzetközi költöztetés, költöztetés bútorszállítás fóliázással

budapestkoltozteto.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

4. MaTi-CAR Kft. - ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Utángyártott, gyári , és bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

5. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

6. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

7. PLASĂ DE SÂRMĂ, PLASĂ DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA ANIMALELOR SĂLBATIC-BRASOV

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

8. Tis-CaR-Sec Kft - KOREAI ÉS JAPÁN AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON..

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/DAIHATSU/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

9. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

10. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

11. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett glutén-és laktózmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

12. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

13. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

14. i d é z e t e k *_*

► ... Örüllök h. Erre az oldalra Kattintottál! (: Ha idézeteket keresel vagy verset ha csak jól szeretnél szórakozni, akkor jó helyen jársz! (: Kellemes időtöltést, és gyere vissza máskor is! (: puszii♥

szomruidezetek.hupont.hu

15. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

16. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS NÉMETORSZÁG-MAGYARORSZÁG ! ISZKIRI-TRAVEL

► SZERDA-CSÜTÖRTÖK-SZOMBAT NÉMETORSZÁG FELÉ!CSÜTÖRTÖK-PÉNTEK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon várjuk.

velemutazz.hupont.hu

17. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

18. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

19. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

20. Csak foci

► Az egész foci, semmi más

csakfoci.hupont.hu

21. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

22. Egészségügyi tananyagok mindenkinek

► “A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

egeszsegugy.hupont.hu

23. Használt alkatrészek értékesítése!

► Eladó alkatrészek, Elérhetőség: 06-30/892-17-36

alkatreszbazar.hupont.hu

24. KÉPESGÉP - a géphirdetések lapja - új és használt haszongépek, eszközök

► Eladó haszongépek, traktorok, talajművelők, betakarítók, építő- és földmunkagépek, daruk, emelők, targoncák, járművek, alkatrészek, tartozékok, szerviz. Hirdetései megjelenéséhez árajánlatot a kepesgep@gmail.com e-mail címen kérhet.

kepesgep.hupont.hu

25. MaTi-CAR Kft. Miskolc *FRANCIA* AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Gyári/Utángyártott/Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

26. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

27. NAPCSILLAG

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

napcsillag.hupont.hu

28. KISBIG KIFŐZDE

► A magyar konyha és a világ ízei hagyományos kézműves technológiával valódi alapanyagokból!

kisbig.hupont.hu

29. RE - FLEXI - OK

► "Ágyúval verébre?!"

reflexiok.hupont.hu

30. ABS-JELADÓK MaTi-CAR Kft. Miskolc*ABS-SZENZOROK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► ÚJ Utángyártott Abs jeladók-abs szenzorok-Abs kerékfordulatszám érzékelők szinte minden autótípushoz elérhető áron.....

absjeladokmindenautohoz.hupont.hu

31. MaTi-CAR Kft. Miskolc*ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Gyári alkatrészek,Utángyártott-Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Opel alkatrészek,AUDI-BMW-CITROEN-CHEVROET-DAEWOO-FIAT-FORD-HONDA-KIA-MAZDA-NISSAN-PEUGEOT-RENAULT-SEAT-SKODA-VW alkatrészek-szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

32. Naked Light

► Az idézet kifejezi az összes érzésed.Néha sírásra ,néha nevetésre késztet.

sajatidezetek.hupont.hu

33. Ezo Hírnök

► www.ezohirnok.hupont.hu

ezohirnok.hupont.hu

34. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

35. HASZNÁLT AUTÓ FELVÁSÁRLÁS HÉTVÉGÉN IS! BUDAPEST ÉS PEST MEGYE.

► FORGALOMBÓL VÉGLEGES KIVONÁS

hasznaltautovetel.hupont.hu

36. MaTi-CaR Kft. -> Új, utángyártott OLASZ autó alkatrészek akció!

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

37. Új szellem-kezdet

► A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

pyrrhus.hupont.hu

38. Képek, viccek és leírások az állatokról!

► Itt megnézheted az állatokról készült képeket és rövid leírásokat, állatos vicceket!

animalfun.hupont.hu

39. MaTi-CAR Kft. Miskolc*Új Fojtószelep-Fójtószelep ház akciós áron Miskolcon.

► Új Fojtószelep elérhető áron Miskolcon.AUDI-ALFA-BMW-CITROEN-CHEVROET-DAEWOO-FIAT-FORD-HONDA-HYUNDAI-KIA-MAZDA-MERCEDES-MITSUBISHI-NISSAN-PEUGEOT-RENAULT-SEAT-SKODA-TOYOTA-VW ,szinte minden autótípushoz fojtószelep elérhető áron..

fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

40. Bio vetőmagok saját kertemből

► Falun élni nagyon jó! És ez így is lesz, ameddig a városi ezt meg nem tudja! ... Ne harcolj a sötétség ellen. Gyújtsál gyertyát. Sokan fognak követni.

biovetomag.hupont.hu

41. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

42. Minden dolog

► nézz meg mindent ,itt mindent megtalálsz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mindenfajtaoldal.hupont.hu

43. Kérdések minden témában!:)

► Sziasztok!Itt minden kérdésre válaszolunk Nektek!Remélem tetszeni fog az oldal!Jó nézelődést!:)

kerdesekmindentemaban.hupont.hu

44. MaTi-CAR Kft. Miskolc*ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Ajtókilincsek AUDI-BMW-CITROEN-CHEVROET-DAEWOO-FIAT-FORD-HONDA-KIA-MAZDA-NISSAN-PEUGEOT-RENAULT-SEAT-SKODA-VW autótípusokhoz. Alkatrészek szinte minden autóhoz elérhető áron....

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

45. A földrajz

► .

foldrajzkrisz.hupont.hu

46. Eszterlánc Kreatív Hobby üzlet / Pécs

► Nem csak a "kézügyeseké" a világ, aki ügyes az rajzol vagy fest....a többiek hozzánk jönnek:) ! Pécs, JÓKAI Mór U. 6.

devaimarti.hupont.hu

47. Lakatos Budapest

► 40 éves tapasztalattal rendelkező lakatos Budapest területén és környékén vállalja kerítések, kapuk, korlátok, tetőszerkezetek elkészítését 06 70 528-8645; kovacsoltvaskerites@yahoo.com

lakatosbudapest.hupont.hu

48. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

49. Nagy;és kis macskafélék

► HA ÉRDEKELNEK A MACSKÁK AKKOR ITT A HELYED!!!

jankamarci.hupont.hu

50. http://tukoraltaltalanyos.hupont.hu/ REJTVÉNYEK KICSIKNEK

► Ezen az oldalon Bibliai ihletésű, rejtvényeket találhattok rejtvénytípusonként csoportosítva.

rejtvenyekkicsiknek.hupont.hu

51. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

52. Idézetek:$

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

hangulatjelek-dalszovegek.hupont.hu

53. csak csajoknak!! εїз

► divat,állatok, sztárok,képek.stb...... itt minden van ami egy lányt érdekelhet

csajszik-figyelem.hupont.hu

54. Társasházkezelő - Közös képviselő -Társasház Üzemeltetés -Ingatlankezelés

► Mert mi a társasházak jövőjét képviseljük. Mi család tagjaként dolgozunk, és „családtagnak" is érezzük magunkat a társasházakban. Mi alakítjuk a társasházak jövőjét. Kapcsolat tel.: + 36 30 555 4367

tarsashazkezelo.hupont.hu

55. MÉREGTELENÍTÉS REG-ENOR A TÚLSÚLY ÉS AZ ÖREGEDÉS ELLEN! RO VIZTISZTÍTÓK!

► BIOBOLT WEBÁRUHÁZ: TERMÉKBEMUTATÓ- ENERGIA MEGTAKARÍTÁSÁRA ÉS KÖRNYEZET VÉDELEMRE ALKALMAS TERMÉKEKET, TERMÉSZETES ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐKET KÍNÁLUNK! VÍZTISZTÍTÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT!

meregtelenites.hupont.hu

56. Gazdit kereső kutyusok, cicák

► Állatmentők által megmentett kutyák, cicák keresik gondoskodó, szerető társukat. A lelki és fizikai megrázkódtatások, átélt szenvedések ellenére még mindig bizalommal, reménnyel és nagyon sok szeretettel várják új gazdájukat.

gazditkeresokutyusok.hupont.hu

57. Gyönyörű állatok

► Itt mindent meg találsz az állatokról

gyonyoruallatok.hupont.hu

58. Német online - távoktatás SKYPE-on

► Felkészülhet külföldi munkára, nyelvvizsgára, érettségire vagy egyszerűen tanulhatja a német nyelvet (kezdőként, újrakezdőként, haladóként ) - akár SKYPE-on is, saját otthonában.

nemet-tavoktatas.hupont.hu

59. MaTi-CaR Kft. autóalkatrészek elérhető áron...

► Főtengely ékszíjtárcsák-Szíjtárcsák Audi-Bmw-Citroen-chevrolet-Dacia-Daewoo-Fiat-Ford-Honda-Hyundai-Isuzu-Iveco-Kia-Lancia-Mazda-Mercedes-Mitsubishi-Nissan-Opel-Peugeot-Renault-Saab-Seat-Skoda-Suzuki-Toyota-Volvo-Vw-minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

60. Műanyag ablak Budapest, beépítés, bontás, csere

► Akciós műanyag ablak Budapesten, nyílászáró beépítés, bontás, ablakcsere +36 70 630 7859

muanyagablakbudapest.hupont.hu

61. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

62. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

klarika.hupont.hu

63. Vörösrózsa álmai Versek,gondolatok,természet

► Ez egy szerény,de szeretettel írt oldal

vorosrozsaalma.hupont.hu

64. Kunbaja ATSK Asztalitenisz szakosztály

► Beszámoló a csapat körüli eseményekről,szerepléseiről.

bacsalmasiasztalitenisz.hupont.hu

65. aPARADOXON, a természettudomány ideiglenes kudarcai

► A tudomány úgy gondolja, hogy már ismeri az univerzum egyik felét és tervbe vette a másik fele feltárását. Csak annyiban téved, hogy az "egyik felét" tévesen ismeri, mialatt halvány fogalma sem lehet arról, hogy mi is lenne a "másik fele". Tt

aparadox.hupont.hu

66. Úton Krisztussal

► Közel van az idő, amikor mindenki meglátja Krisztust és elkerülhetetlenné válik a szembesülés az Igazsággal. Ez a honlap azt a célt szolgálja, hogy minél többen lássák meg, hogy nincs más út a teljes élethez, mint Krisztussal egy úton járni.

irgalom.hupont.hu

67. vagányok,tehát tinik

► minden ami minket fiatalokat érdekel.

teenager.hupont.hu

68. !!! Csak Hírességek !!!

► Ezen az oldalon csak hírességek találhatók! Jó szórakozást az oldal nézegetéséhez! :)

csakhiressegek.hupont.hu

69. Üveges - üvegezés - üveges gyorsszolgálat Budapesten 06-30-470-11-99

► Üveges-üvegezés-üveges gyorsszolgálat, üvegezés Budapesten, helyszíni üvegezés gyors kiszállásal, üveg pótlás, üveg csere, üveg javítás . Ajtó,ablak,sík,katedrál,drót,kirakat,biztosági,thermo,üveg csere.Minden ami üveg

olcsouveg.hupont.hu

70. HuPont.hu Ajánlja: Linkgyűjtemények Linktárak, Webcímtárak, Webkatalógusok

► Mely linktárak, linkgyűjtemények segíthetnek a weboldalad látogatottságának megnövelésében? Mit érdemes tudni a linktárak, linkgyűjtemények, webcímtárak, webkatalógusok működéséről?

linkgyujtemenyek-linktar.hupont.hu

71. Személyre szabott utazás!

► Utazási tanácsadóként kényelmesebbé és egyszerűbbé teszem a nyaralásod szervezését! Tervezz velem, utazz az IBUSZ-szal és vedd igénybe ingyenes szolgáltatásom! bernadettgyongyosi@gmail.com Tel:20/989-3823

utazasitanacsado.hupont.hu

72. KONDOR BÉLA ÁLTALÁNOS ISKOLA

► ..........................1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7....................... Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166

kondor.hupont.hu

73. BETEKINTÉS AZ ÓVODAI ÉLETBE - Goró Erzsébet óvónő

► " Gyermekkorunk jelei ott maradnak életünk helyszínein, ahogy a virág illata is ott marad a szobában, amit díszített" - Chateubriand

ovodaivilag.hupont.hu

74. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:0036/20-416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

75. Minden ami számvitel... A-tól Z-ig

► Számvitel vizsgára készülsz, vagy szeretnéd ismereteidet bővíteni, netán most ismerekedsz a tantárggyal vagy csak egyszerűen kíváncsi vagy? Ha a válasz igen, akkor itt a helyed! Gyere, és számvitelezz Te is!

szamvitelezz.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 155
Tegnapi: 156
Heti: 471
Havi: 3 077
Össz.: 209 330

Látogatottság növelés
Oldal: Versek Bélától XXIV.
Balos - © 2008 - 2017 - balos.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: popper péter orbán viktorról - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »