Balos

Baloldali értékeket képviselö honlap

 


Emlékezünk

Emlékezünk

 

Ólom-manók ülnek vállamon,

néhány beosont már a homlokom

mögé, hiányok hidege sajdítja

remete szívem, s arcom redőin

hűvös, lomha könny csorog.

Itt kopog november az ablakon,

s összegyűjti az eltávozottak

emlékeit. Borzong a riadt lélek,

ölelné mind a megfoghatatlan,

szellem-létben lopakodó, már

kortalanná érett rég-holtakat;

az erőtlen, petyhüdt karok  csak

a semmiben hadonásznak. Mert

mi valamit mindig elmulasztunk:

szólni, mikor beszélni illene,

nézni, mikor látni -, ölelni, mikor

összebújni kellene, s mikor

a módja elszaladt, ó, jaj, mennyire

tennénk, s verjük fejünk a falba,

s jegessé dermed a gondolat.

(2015. 10. 31.)

Szél kavarja

Szél kavarja

 

Már összesimulnak a faágak,

fakult öltözék-darabokat dobálnak

szerteszét, hordja-, sepri, kavarja

tovább a szél. Bokrok lábára

bocskort-, cserje nyakára sálat-,

hosszú nyakú ösvényre stólát teker,

s közben apró búcsúdalt énekel.

Káprázik szemem, ahogy e tobzódó,

őszi kavalkádot figyelem, fülemben

zúgnak régi dallamok, visznek

vissza a régmúlt ifjúságba,

anyám ölébe,-  lányok holdudvarába:

simulni, ölelni, csókot cserélni;

a szél megrázza üstököm, bús képpel

a jelenbe visszaköltözöm, s lassú,

ólomléptekkel ropogtatom

az avarból épült, apró dombokat.

(2015. 10. 30.)

 

Csalfa fény

Csalfa fény

 

Csoda csokorba kötve, aranynyalábot

vetett a Nap, s mosolyt ültetett az őszbe,

apró reményt a csüggedő szívekbe: tán

a fény megmarad örökre. Csalfa csillogás,

tovalebben, ha múlik a mámor, fakul

a szín az őszi virágból, s készülődik már

az ezüst színű páfrány, hogy felkússzon

ablakunkra, s a télről regéljen ábrándos,

hópelyhes, szél-szános szép meséket.

Felrepül fázósan egy élelmet kereső,

hű madár, szemünk lopva utána kap,

ó, hogy szállnánk vele, zöld erdőkbe,

magokban gazdag, dús-lombú fák közé,    

inni a kanyargó hűs patakra, s elégedetten

elterülni a puha pázsiton. Hiába képzelet,

vállunkon ülnek szürke nappalok, a roppant

súly alatt, akár fűzfa ága, földig hajolok.

(2015. 10. 29.)

Hangok susognak

Hangok susognak

 

Halk léptekkel, szinte csak osonva

haladok. A rendezett parcellákról

tárt karokkal intenek felém a rég-hűlt

kövek: egyszerű szürke műkő; kemény,

gránit, s lágy fekete, fehér, szürke,

habos-rózsaszín s zöldbe játszó márvány,

– a divat, s a nagyzás itt is fojtogat –

s mindahány mesélne, de magába zárja

titkait. Elrévedek, szememben égnek

a megduzzadt erek,  gyülemlik a pára

a pillák fugáiban, s én görcsbe-rándult

lélekkel, kábán lépdelek. A kerítésnél,

szerényen, szinte eldugottan hasal

egy apró földhalom, végében térdepel

egy alig-megmunkált deszka kereszt.

Homlokán a hevenyészett betűsorokban

még friss a festék, s a félig száradt virágok

ott hevernek széltől fésült, kis halomban.

S, ahogy a Nap átadja helyét a Holdnak,

árnyékok ülnek az ágakon, a lomb helyén,

s susogni kezdenek fülemben a holtak;

a már megfakult sírok közül mint

mécses lángja, az ősök hangja fellobog.

S minden vontatott, nehéz  lépés után

térdem megbicsaklik, vállam remeg,

végtelenné nyúlnak az emlékezésre szánt

percek; egyre hangosabban szólít

oly régen eltávozott apám és anyám.

(2015. 10. 28.)

 

Ha lett volna még

Ha lett volna még

 

Forgószélben a sivatagi homok,

peregnek felettünk évek, hónapok,

napok, s minden alkonyatkor,

oly bánatos vagyok. Nézném még

a lehanyatló Nap visszakacsintó,

lopott fényénél az eseményeket,

nem lehet, hiába gyönyörködnék

az épülő házak állványok mögé

rejtett falában; izmos-erős kezek, 

ügyes ujjak által megszületett,

emberi alkotásban. S, hiába

az éber álmodás: ha lett volna még

akár csak egyetlen hasznos óra,

tán egymással is megbékülünk,

mi, folyvást acsargó emberek.

Forgószélben a sivatagi homok,

peregnek felettünk évek, hónapok,

minden ábrándos alkonyatkor,

könnyet morzsolok, bánatos vagyok.

(2015. 10. 27.)

Pihenő őszi nap

Pihenő őszi nap

 

Átleng a városon a szőlő-illatú,

mámoros őszi nap, még fészkelődik,

szorosra húzza tarka gönceit, hideg

éjszakára, mély álomra készül. A tó

tükrébe néz, igazgatja felhő kócait,

s egy vén tölgyfa ágára vackolódik.

Altatót ezüst hangján a Hold mesél

csillagfényű, igaz mesét: almát, diót,

barna bőrű, édes, fénylő gesztenyét,-

s regél az út saráról, a lelket tisztító,

sok sírásról, mely nemesít, s egy

apró csókot szemére lopva, csendes

szuszogással virraszt felette hajnalig.

(2015. 10. 26.)

 

Rozsda

Rozsda

 

Araszol a rozsda egyre,

mind magasabbra kúszik

az égig érő nagy hegyekre,

s napra-nap kicsit feljebb

harapja a zöld, a sárga,

s vörösbe-játszó, sugárban

villódzó, húsos leveleket;

csak a sok fenyővel nem tud

mit kezdeni, ők színüket

neki sehogy sem adják.

Lábuknál elhasal, a tobzódó

tobozt szédítgeti, s a kihullott,

fonnyadó fűben fetrengő

fenyőmagot édesgeti.

Hűvös szél hangja zenél,

borzong a sok rozsdás levél,

s mire az est sötétje ráborul,

könnyezve mind a földre hull.

(2015. 10. 25.)

Ligetben

Ligetben

 

Sétára sarkallt a bágyad napsütés,

ma másfelé kódorog a szél, s az eső,

sűrűn lepkéznek vállamra, fejemre

a rozsdába mártózott őszi levelek,

a földre néző, lankadó gyomot pofozza

a zöld kabátjából előbújó vadgesztenye.

Otthon sziesztáznak az emberek,

csak a ligetek októberi tarkasága

vesz körül, s a csend lágy zenéje.

Tamburáznak az egymáshoz simuló

faágak,  hegedűhangon sír a méla

hervadás, dallamot zizeg a parázsló

galagonya lázas sorfala -, szusszan

a som, kontráz a kökény; vékony,

fürge fűz-ág fütyül: lábadozó,

halk tilinkó, hangját rebbenő

szárnyával űzi egy karcsú szitakötő;

csak hallgatom a mámorító, neve nincs

zenét és céltalan lépdelek, mikor

talpam alatt – oda a remete áhítat – 

felsikít néhány apró, fényes kavics.

(2015. 10. 24.)

Gyertyalángnál

Gyertyalángnál

 

 

Kormos percekkel rám zárult az est,

a varázskulcs is elveszett, ülök csak

szobámban, a harsogó csendet

hallgatom. Dobhártyámon dobol,

mint vad szívverés, a tömény falak

feszes oldalán sehol egy cseppnyi rés.

Gyertyát gyújtok. Nyúló lángja

lobog, s körötte megannyi fura árny

bolyong, s táncot jár a félhomályban

óriássá nőtt tárgyakon. Sorra jönnek

mind a rég-távozottak: volt barátok,

futó ismerősök, s a lenge láng

a testvéreket egy szétfolyó árnyékba

csomagolja, ahogy megbújnak

anyám, s apám árny-oldalán.

Kis sercenés, az apró láng kialszik,

de az árnyak szivárványhártyám

szövetébe égve, míg a szív dobog, 

zaklatott agyamban itt maradnak.

(2015. 10. 23.)

Összhang

Összhang

 

A koszlott, vakolathiányos házakat

nézi nagy, fekete kocsi elsötétített

üvege mögül s lenézi a faltövében

meghúzódó, rongyokba bugyolált,

reszketeg hajléktalant, (pedig akár

távoli rokona lehetne), akiből

a szélkerék forgása sem csinált

„új arisztokratát”;-  orrának büdös

a barázda  és az istállók mellett

gomolygó trágya szaga, s nem tudja,

mitől fényes a szerszámok nyele,

vagy furcsa formájú fogantyúja.

Nagyzol és urizál, s nem gondol véle,

hogyan került terített asztalára,

csillogó tányérjába bőséges ebédje:

vége-sincs házában nyüzsög

idős és fiatal: számtalan cselédje;

divatban „viszi a pálmát”, éjszaka

kigyúrt testőrök vigyázzák álmát.

Ünnepre  hangol, estére az őt tapsolók

hada elé barangol, s nagy hangon

beszél majd a sorsfordító, lelkesült,

szabadságot hozó forradalomról.

(2015. 10. 22.)

Árnyak kísérnek

Árnyak kísérnek

 

Mindenhol kereslek, még izzik

szememben lábad nyoma, de

az erdőben az avar már eltakarja.

Itt jártunk, a zöldben égő fák

ernyőt tartottak fölénk, nem

láthatták kandi kíváncsiak, ha

pajkosan összeért a szánk.

Most itt kóborlok. Magam.

Elbújtak mind a mókusok,

a madarak messze szálltak,

utamon senki nem kísér, csak

az egyre sötétedő árnyak.

Szánakozva néznek rám a fák,

oldalról sandít egy nyúlánk

galagonyabokor ága, tövise

belekap ujjamba, ruhámba;

s a rég ismerős fűzfa könnyei

csorognak lelkem ólom poharába.

(2015. 10. 21.)

Keserű könny

Keserű könny

 

Gyémánt-szemekkel szitál,

egész nap esik a hűvös eső,

szinte csontig hatol a hideg,

s szívem szorítja, nyomja

egy folyvást növekvő, rideg,

távolról nézve igazgyöngynek

mutatkozó, furcsa kő. Kopog

és karcol, de kivethetetlen,

mert emberi száj, tán akarat

vetette el, s a lélekbe ültet

lassan felszívódó mérgeket.

Emberek, mire jók az álnok,

talmi ígéretek ?, tűnődöm,

de választ sehogy sem lelek.

Gyémánt-szemekkel szitál,

egész nap esik a hűvös eső,

szinte csontig hatol a hideg,

s a szíven egy visszanyelt,

kővé dermedt, gyöngyre hajazó,

mardosó, keserű könny remeg.

(2015. 01. 20.)

Álomra fordul

Álomra fordul

 

Borzong a hegy, vad szél rázza

a gyér fenyőket kopott oldalán,

barlang-szájával ásít egy nagyot,

unja már, hogy szirtjeit erózió

regulázza. Szirmaikat a virágok

szélnek eresztették, s a madarak

is messze, délre szálltak. Fent

csak egy: az öreg sas kering,

őrzi télidőben is végtelen tájait.

Magány a hegy sorsa egy időre,

szomorkásan magára húzza a nehéz,

sűrű ködöt, mely ott gomolyog

a kopaszodó fák között, s lenéz

a lábánál vacogó kis folyóra,

a hullámokon vonagló-rángó

apró hajóra, nagyot mordul, s

szemét lecsukva  – akár a medve –

mézes-mély, téli álomra fordul,   

(2015. 10. 19.)

Hideg lett

Hideg lett

 

Egyszer csak olyan hideg lett,

egymáshoz bújtak az útszéli

kövek, dérszakállat eresztenek

a lombot veszítő ágak, s a koldus

háztetők szélén az ereszek.

 

Vacog az ökölbe-szoruló lélek

a borsódzó bőr alatt, az erekben

alvadt rögökben kocog a vér,

s csörren az ajkunk, amikor

egy lopott csókban összeér.

(2015. 10. 18.)

 

Üvöltök

Üvöltök

 

Almáról a héj, lehámlik testemről

az ifjúság. A csontokon ropogó

rozsda foga rág, s a szorgosan

beültetett jajok az olajozatlan

forgókban sokszor felsikoltanak. 

Mégsem készítem a leltárt, hiszem,

az esőtől csapzott eresz alá is még

besüthet a Nap, s van itt dolgom

az egyre növekvő, s télre készülő

felhők alatt. Igen. Ha futni már

nem is tudok, ha szántani, vetni,

aratni nincs erőm (földem sincs);

gyár, ha volna is, gép mellé állni

nem bírok; de amíg torkomban

él a hang, ordíthatok. Beleüvöltöm

e buja maszlagot-termő magyar

valóságba: nagyon dühös vagyok.

Berzenkedve forr a vérem, ajkamról

káromlás habja fröccsen, naponta

látom: éhes gyomorral ténfereg

gyermekek hada az iskolába,

s míg dőzsölnek úrhatnám bugrisok,

a sarkokon tülekednek a koldusok.

Fülek: halljatok, szemek: lássatok,

és sírás helyett kezeket-lábakat

cselekvő, igaz tettekre sarkalljatok.

(2015. 10. 16.)

 

Elevenné ébredt

Elevenné ébredt

 

Mint gyermekkoromban,

befordultam a régi, poros

utcasarkon, kerestem az

emlékeimben élénken élő,

rongyokba bugyolált,

mindig mosolygó nénikét,

aki a kis faszén-parazsas

szitájában forgatta,  sütötte, 

s újságpapírból csavart

staniclibe adagolta az édes,

sült gesztenyét. Hiába

ül még most is orromban

a maróni barna illata;

nem száll a széllel a parázs

kesernyés, fojtó szaga,

csemegéjét a vén nénike,

tán az angyaloknak porciózza,

s én csupán elevenné ébredt

emlékemmel kullogok haza.

(2015. 10. 15.)

Október

Október

 

Szorosan összebújnak a fák,

október van, reszketve a múlt

nyárról susognak, amikor

az izzó napsütésben csak

pöndörödtek ágaikon a pihegő,

levelek; amikor sóhajtoztak

egy cseppnyi, enyhülést hozó

szélért, hisz gyökerükig ért

a forró vér, s nehéz volt állni

a megperzselt televényben.

A disputát bólogatva, csodálva

figyelik a térdeplő cserjék,

mondanák ők is meséiket,

de venyige szájuk hangja, s

eszköze oly szegényes

a hatalmas lombsuhogáshoz.

Halkan figyelve lábukhoz

gyűjtik a tarka avart, testüket

gombák boldog illata melegíti.

(2015. 10. 14.)

Játék

Játék

 

Szürke macska játszik,

egy aláhullott falevéllel,

pofozza: föl-le, aztán,

ha odébb lebben, ugrik

föléje, s közben mordul

kicsit, hogy megenni

nem lehet. Mégis, mikor

a gyötört levelet felkapja

az enyhe szél, s tovább

repíti, hiány gyúl irizáló

szemében, s gyomrába

az éhség mellé bánat ül.

(2015. 10. 13.

Céltalanul

Céltalanul

 

Csak bolyongok az alig

szitáló esőben, a fákról

mintha az elmúlt nyarat

siratnák, rozoga könny

pereg; nem törődve

a hideg lucsokkal, egy

orrát lógató, elhagyott

fa törzsére hanyatlok,

s minden nyomasztó

bánatom belesóhajtom

a nyirkos délutánba,

zárt fogamon tépett

hangok zizegnek;

borzongok, akár egy

ott felejtett, szakadt húrú

hegedű, melynek testéről

a fényes lakk pereg.

(2015. 10. 12.)

Erdei hangok

Erdei hangok

 

Megáll a szél, elhalkul a fák suhogása, 

apró madár szállt egy levelét vedlő ágra;

trilláz néhányat, s szinte búgva, rázendít

szívszorító, erdőt betöltő bús dalára.

 

Zeng a dal, hangjai ágak hegyére ülnek,

s minden hang egy-egy regényt mesél

és új reményt, amelyre, akár egy kórus:

rázizzen a hulló-lebegő sok tarka levél.

 

Szinte áll az idő, borostát ereszt a délután,

mire véget ér az ének, s az apró madár

szárnyát kitárva köröz kicsit, és elrepül

valahol messze egy új világ várja már.

(2015. 10. 11.)

Szirmok

Szirmok

 

Lopva kinéz a bodzabokor mögül,

túlnyílott szirmán, akár a könny,

dér cseppje ül, reszketve lógatja

hosszú ágát az izzószínű rózsa.

Szánnám szegényt, hisz szirmai

között már ott motoz az elmúlás

ráncokba kapaszkodó, hamuszín

szelleme, tépi, s az ellenállásra

képtelen gyengéket a kóborló

szelekre bízza; de az erősebb

hamvas bíbora az érzékeny fülnek

bomló rügyekről,-  zsenge-zöld

levélről,-  feslő-bomló bimbókról, -

minden rózsák buja illatáról, -

enyhe esőkről: a nyárról mesél.

És arról a szőke lányról, akinek

csapongó fürtjei közé tűzve, 

egy alig-kibuggyant bimbó

oly szépen dalolt, hogy a távolról

figyelő ifjú legény szemébe

egy sóvár könny tolult, s szíve

akár a tamtam, vadul dobolt.

Lopva kinéz a bodzabokor mögül,

hervadó szirmán, akár a könny,

dér cseppje ül, s belesóhajtva

az enyhe szélbe, útjára enged

egy újabb szirmot, mely lengén

lebegve a lucskos avarba merül.

(2015. 10.10.)

 

A szem lezárul

A szem lezárul

 

Lecsukja nagy szemét a nap

és pihenni tér. Hordta magán

hegyek sóhaját; a lankadó fák

hulló levelét, a magasba tartott

lámpás fényeit, s a folyók

lassú hömpölygéseit; az izgága,

folyvást elégedetlen emberek

berzenkedő civódásait. Elfáradt.

Lassan a sötét szeparéba bújik,

tiszta időről, röpke lepkékről,

s szivárvány-szalagról álmodik,

s ha reggel útra kel, csendes

belenyugvással tovább cipeli

rég megszokott, édes terheit.

(2015. 10. 09.)

 

Az öreg pók

Az öreg pók

 

Lehuppantam egy poros pajta

rozzant padjára, s a bóklászó

napsugár kósza fénye mellett

egy öreg pók türelmes munkáját

figyeltem. Ahogy nyújtja-ragasztja,

fonja a háló meg-megcsillanó,

szálait, s reménykedik, hogy

jön majd a légy, amivel egyszer

jóllakik. Lassan, komótosan,

spórolva az energiával dolgozik,

rejtett tervet követ, az ősök

átörökített emlékének adózik.

Néztem ezt a lankadatlan

fura szerzetet, s vágyam támadt,

hogy tanuljak tőle: türelmet,

s tartós-erősre fonni az életet.

(2015. 10. 08.)

Ösvényt söpör

Ösvényt söpör

 

Tömött fürtökbe rendezi, fonja,

aggatja, látszatra mint akácvirág,

október az erdőre húzza szélesen

a tarka-fényű levél-drapériát.

 

Lángol a vörös, izzik a sárga,

lobog az ősz ünnepi ruhája,

szürke ágak kapkodnak utána,

lankad a nadály lila virága.

 

Tisztáson pásztáz még a fény,

ne csüggedj, van még remény.

az álomra hajló fák között páros

andalgáshoz ösvényt söpör a szél.

(2015. 10. 07.)

Birkózás

Birkózás

 

Megszokott, monoton ritmusában

ver szívem, de néha elakad:

szünetet tart, mikor rád gondolok,

ott vagy minden dobbanásban,

csak napjaimból loptad ki magad.

Azóta lődörgéssé züllött a séta,

az óra mutató is néma köröket ír

a számlapon, szememben fakult

a látás, s a kedv megfonnyadt

az arcra guruló gyöngyök alatt.

Egy apró madár, nevét sem tudom,

magot kutat a sorvadó gyom tövén,

s a harmatcseppek apró tavánál

oltja szomját, majd megpihen

a park szürke szegélykövén. 

Én egy padon, ő a kövön piheg,

nézzük egymást percekig, s ő

lassan eltipeg. Magam vagyok,

nézem, ahogy néhány színes levél

a kopaszodó fákról alálobog,

s el-elakadó szívveréssel,

birkózom a „gyöngy-esővel”.

(2015. 10. 06.)

Fabula

Fabula

 

Mint vén szájak szegletén

a nyál, csorog a bágyadt

napfény, ragyog a délután,

hulló levelek vetik az ágyat

a fák alatt, a bokrok oldalán.

Kóbor macska kódorog,

osonva verébre vadászik,

s minden lépés után megrázza

hideg, tapadóssá vált talpait. 

Szemében vadászösztön ül,

és ég a vágy, - ám a veréb

tán kuncogva-kacagva elrepül,

a macska-éhség nem szelídül.

Ereszkedik az est sötétje,

hervad az ősz szép zenéje,

álmos szemmel, alig csoszogva,

a gondolat is csak andalogva

szövi tovább a fabulát;

(elkelne már a meleg kabát,)

az összebújó avar-halom

rám sóhajtja bomló illatát.

(2015. 10. 05.)

Drámát írnak

Drámát írnak

 

Színes betűs ákombákom:

hulló, színes levelükkel

drámát írnak az őszi fák,

s zenét szerez hozzá a szél.

Papíron az írógép betű-karjai,

egymáson kopognak , ahogy

aláhullnak, s az összefésült

halmon még egyszer, utolszor

tündöklőn felragyognak.

A felvillanó napsugárban

szólózik egy vörös levél,

eres hátán arany csillan,

gyenge szárán csorog a vér.

Zizzen a dallam, a bőr alá

kúszik, az aranyló ősz, mint

folyó vizén apró forgács,

lebegve messze úszik.

(2015. 10. 04.)

Hazudj nekem

Hazudj nekem

 

Bújj ide, súgj halkan a fülembe.

Hazudj nekem szép világot,

látod, ismét ölik egymást,

vagy zarándokolva, puszta

létükért remegve, keresnek

más, új hazát az emberek.

Dohognak, akár a részeg istenek,

vélt igazságért a fegyverek,

s nyomukban kín, éhség és

vér pereg, dühök dobognak,

s repülők borítják a kék eget.

Lőnek. Nyomunkban por,

 

romok, kráterek és hiányok.

Fáj a szem, szorít a szív,

aludni sem merek. Bújj ide,

s a vészjósló,  sötét éjszakában

hazudj nekem szebb világot. 

(2015. 10. 03.)

Félhomályban

Félhomályban

 

Lucskos, szürke délután,

reszket az üveg az ablakokban,

a függönyön lassan átkúszik

a méla félhomály. Egy késői

légy röpdös, és döngicsél,

talán valami légy-dalt dalol,

vagy távoli tájakról mesél.

Egykedvűen hallgatom,

s ha fejemre száll, hagyom,

csupán egy mélyebb barázdát vet

a szemöldök fölött a homlokom.

A lassan sötétedő szobában

néz rám a polc, nekem kínálja

sok könyv-gyermekét. Zsong

az agy, a szem ragad, az ólmos

est rám tapad; ernyedt karom

túl lusta a mozdulatra.

(2015. 10. 02.)

Leomlott

Leomlott

 

Mint romos ház dőlő-félben

álló falából a málló vakolat,-

a megkopott kő vagy tégla,

mikor az őszi, nyirkos, reszketeg, 

szél bolondos kedvében alákap,

leomlott egy nap megint.

S most itt hever az árva, az éjszaka

sötét porában;  reggelre belepi

a lelkét elszippantó didergő dér,

hogy a nappali párolgással

elvigye magával, s beépítse

a históriák mozaik-falába.

(2015. 10. 01.)

Kincseink

Kincseink

 

Hűvös az este, meleg takaróba

burkolózunk, s az apró lámpa

fényénél gondosan elrakott

kincseinket: ifjúságunk meleg

emlékeit a kis asztalra terítjük.

Bóklásztunk az esőutáni,

illatos tavaszi réten, pitypangból

csoda-koszorút kötöttél; hajadon

pompázott, mint aranyozott diadém;

én nyűtt madzaggal hajtottam

a faragott csigát, vagy tenyerem

folyton üresen hagyó lepkét

vadásztam, s csak lopva

- rajta ne kapj -  néztem feléd,

mit sem tudtam még a szerelemről,

de valami meleg bizsergés futott

a szívem körül. Múltak gyorsan

a gyermekévek, az ifjúság útjai

egymástól elsodortak, de kísértek

és visszaűztek egymáshoz

a bordák között cipelt hiányok.

Hosszú volt az út, mit egymással

megfeleztünk. S most itt ülünk,

s életünk kincsein merengünk.

(2015. 09. 30.)

Hangulat

Hangulat

 

Hangulatfény a kis szobában,

gyertya lángja lobban,  halkan úszó

zeneszóra két szív összedobban.

Egy szőlőszem opálos tükrében

barna-bőrű gesztenye fésülködik,

a pirospozsgás jonatánalmával

intim, esti légyottra készülődik.

Irigy-sárgán figyeli egy kis ranett,

ő csupán a kemény héjú mandula,

társalkodója lehet. Az ezüst tálcán

fészkelődik a töretlen, friss dió,

alig szusszan, vastag héjában

hadd aludjon édesen a négy lakó.

Hangulatfény a kis szobában,

gyertya lángja lobban,  a vibráló

alkonyatban, átsuhanó dallamokra,

két szív összedobban.

(2015.  09. 29.)

Üzent a tél

Üzent a tél

 

Hattyúk szárnya suhog,

vagy csupán a rám borult

köd játszik velem, már

nem tudom, de hullámzik

a tér alattam, mint a tenger,

mikor fogócskát játszanak

a jókedvű, óriás delfinek.

Hattyúk szárnya suhog,

a köd vállamra tenyerel,

s fülembe súgja a reszketést,

amit üzent a kertek alatt

sompolygó, fehér kabátos tél.

(2015. 09. 28.)

Hideg eső

Hideg eső

 

Csak résnyire nyílott,

és visszacsukódott

a reggeli fény, akár

az álmos szem, mely

képtelen magára hagyni

a tünde, jóízű álmot;

a derengést fura félhomály

váltotta fel, s eleredt,

verte a földet ostorával

a keserűn zokogó zápor.

Tocsogó léptek szaporáztak,

szatyrokba kapaszkodó

kezek ernyőért kotorásztak,

s aki tehette bújt kapu ölébe,

vagy óvó eresz alá.

Csak én baktattam dacosan,

hagytam, hogy a dermesztő

víz arcomon csorogjon, s

azon tűnődtem: hová tűntek,

miért hagytak el, elmaradtak,

akár az ifjúság, a nyugtató,

langyosan hulló esők. A múlt

ködbefúló szekerére ültek.

(2015. 09. 27.)

Sóhajok között

Sóhajok között

 

Jöjj, kedves. Kergessük el

a hideg esőket hurcoló

sűrű felhőt, e találkozás

örömmel legyen telve,

mint szerencsével Fortuna

szekere, gyümölccsel a fák,

fürtökkel a szőlőtőke,

s mazsolával a foszlós,

illatos, fehér kalács.

Lassan átballagunk két

szívet tépő sóhaj között,

szívdobbanásunk ütemére

tangót lejtünk a lehullott,

fák tövében összebújt

levelek buja csókjai fölött.

Homlokodról eltöröljük

a gond-barázdák hullámait,

és sokasítjuk csillogó szemed

sarkában az önfeledt kacaj

hálósodó, apró ráncait.

Örülj és add kezed, hogy

ölelkezzenek csapongó ujjaink,

s a vad játék után hadd szorítsam

apró öklöd acél tenyerembe.

(2015. 09. 26.)

Hajnali kávé

Hajnali kávé

 

Csészém fölött apró felhőt

úsztat a reggeli forró kávé,

az illat a szívemig hatol,

orrom, mint vizsla, szimatol,

s az erekben vágtatni kezd,

mindent megmozgat a vér;

kísérőként társul szegődik

kis cigarettám füstje, köröket

rajzol a homlokom elé

kékes ezüstje. Nyílj szemem,

pattanj fel e tarka pompájú,

ledér-színesbe öltözött,

ragyogó őszi napra, ma

a tücskök is nekünk zenélnek,

s tükröt is csak a vörös-sárga,

ágvégen hintázó levelek

tartanak, s ettől vidámnak,

színesnek látjuk a mát,

s a reménylett holnapot.

(2015. 09. 25.)

Alkony a hegyen

Alkony a hegyen

 

Rozzant, öreg pad öle ringat, merengek,

bucskázó felhők közül kikandikál a Hold,

egy lóbálózó ág matat ősz hajamban,

játszik fejemen, akár vásott kobold.

Eolhárfáról lassan áradó, lágy zene

furakszik érzékeny fülembe, andalít,

ülnék itt, a „semmit” csodálva,

láb-lógatva, a skarlát-szín hajnalig.

Sötét, lopakodó árny alól nagyot ásít,

s rám lehel egy üres borospince,

tátott szájából vastag doh tolakszik,

teteje bedőlt, megroppant gerince.

Lásd, öreg cimbora, üres gyomorral,

álmokat kergetni együtt megyünk,

volt sok-sok szép napunk, hetünk,

s mára csupán ez maradt nekünk.

Neked a gyöngyöző bort, s a zsákolt,

ládába zárt, télire őrzött terményeket,

nekem a régvolt, bohókás ifjúságot,

s a csókos ajkú lányokat kell felednem.

Szívemre nagy szárnnyal terül a bánat,

a távolban felhuhog egy ébredő bagoly,

ernyedt kezem lassan ökölbe szorul,

s egy árva könnycsepp az ölembe hull.

Rozzant, öreg pad öle ringat, merengek,

bucskázó felhők közül kikandikál a Hold,

egy lóbálózó ág matat fehér hajamban,

játszik fejemen, akár vásott kobold.

(2015. 09. 24.)

Vágják a fákat

Vágják a fákat

 

Az erdő szélén búsan bolyongok.

Nézem, ahogy vágják , nem tövestől,

döntik a fákat,  sajnálom az átkaroló,

dédelgető árnyékokat, s hogy többé

nem óvnak a csapkodó, hideg esőtől.

Sírnak a halomba hullt törzsek:

ágaikon madár ezután nem dalol,

darázs nem dong a fellobbanó virágon,

a szarvasbőgés elcsúszik a letarolt,

sebhelyes, csalittól terhes puszta tájon,

s a lombok közé fészkelő, csapongó

szél kalandjairól többé nem mesél.

A nedves rostokban megdobban

a remény: talán egy nagy hajó

testébe épülnek, s várja őket végtelen

vizével a meséből ismert óceán.

(2015. 09. 23.)

Hiú a vágy

Hiú a vágy

 

Néhány rongyos felhő kúszik,

s ónos-szürkét kever a kékhez;

görcsös hiány dörgölődzik

kérgesedett, cserepes szívemhez.

Jó volna a kósza felhők között

elvegyülni, végigheverni a kék

pamlagon, a lógólábú napsugár

fényével, gyermekként játszani, 

vagy, mint kövér barázdában az ekék,

magamat az arany fénybe mártani.

Lenézni néha e torzsalkodó, vad

világra, de elfeledni robotos napjait.

Álmodj, bolond. Hiú a vágy, de

úgy vigyázd, míg levegőt veszel,

e fájón édes, zagyva föld, hol

lábad megvetheted: az otthonod.

(2015. 09. 22.)

Ne lássák

Ne lássák

 

Jöjj szeptemberi édes est,

a felhők közül ereszd le

sűrűsödő, sötét fátyladat,

takarj el, ne lássák kandi

szemek záporozó könnyemet.

A lélek szépre, harmóniára

vágyik, mégis a szájból

igaz szó helyett a keserű,

maró, zöld epe fröccsen,

s a gyülölség mindent átható,

könnyfakasztó, áporodott lehelete,

lelkünket a tövis benőtte.

A barát ma nem szépen terített

asztalához invitál, azt lesi,

egy vitás kérdésben állást

hogy foglalok, s már a kést feni,

ha neki,  - mert éppen nincs -

igazat nem adok. Tobzódnak

vad indulatok, szavam elakad,

szívem sajog, szinte megbénulok.

Jöjj szeptemberi édes est,

a felhők közül ereszd le

sűrűsödő, sötét fátyladat,

takarj el, ne lássák kandi

szemek záporozó könnyemet.

(2015. 09. 21.)

Járdaszélen

Járdaszélen

 

Némán állt a járdaszélen,

bokáján csillogott a nyári

szandál csatja, a lenge

ruha alatt feszült  - akár

ha szobrász márványból

faragta volna -  ívelt dereka,

s büszke válla; hajának

tincseit űzte az enyhe szél.

Mollba írt partitúrám

a szépségről dalolna, ám

retten a gondolat, a kéz

megáll, a hangjegyek tintája

megfolyik,  a bársonybőrű

arcról barna bánat szökik;

nézem, ahogy a telt ajak

sarkában a dac vonaglik,

élesre feni a gyenge állat,

s a fáradt szemekben, mint

hunyni készülő őrtüzekben,

fel-fellobban a balga bánat.

(2015. 09. 20.)

Kuncogás

Kuncogás

 

Kuncog a vastag,

szürke por, hiszi:

szobámban az uralmat

végleg átveszi.

Prüszköl a porrongy,

a partvis köhög,

a tüdőbajos porszívó

sarokban áll,

nem szív, csak hörög.

„Orvosa”  rég tönkrement,

javításokból megélni

nem lehet; az új gép árát

a sok csekk elviszi.

Nem lázadok, minek ? –

álljon helyemre, aki

- hogy jól élek -  elhiszi.

Törlöm, seprem a port,

s ha majd már nem bírom,

hályogos szemem

- hogy ne lássam -  elfordítom.

Kuncog a vastag,

szürke por, tudja:

szobámat előbb-utóbb,

s nem is sokára, ő uralja.

(2015. 09. 19.)

Szőlőhegyen

Szőlőhegyen

 

Árva tőkék a szőlőhegyen

fürtöt siratnak, könnyező

leveleket mutatnak a vidáman

nevető, aranyló Napnak.

Mellettük földön dobol,

lejtőn gurul a hulló dió,

a kusza, vén ágakon

hegedül a lenge szél, -

egy szárnyait próbáló,

repülni készülő lepkének

tán a múló nyárról mesél;

és sok tavaszról, amit már

megélt, hogy az  öreg diófa

lábánál mily sokszor látta

beérni a gyöngyszemű,

édes fürtöket, s milyen a lejtő,

mikor a hó mindent eltemet.

Árva tőkék a szőlőhegyen

zamatos fürtöt siratnak,

permetező könnyeikkel

néhány mohó pockot itatnak.

(2015. 09. 18.)

 

Télre edzve

Télre edzve

 

 

Ma megkezdem az edzést.

Jönnek a hosszú téli esték,

a fázósak és az árnyakkal teli,

fura-sötétek;  az utcákon

csupán a kandeláberek

pisla fényeit lóbálja a szél,

s az éjbe-sötétült hóbuckák alól

felvisít a didergő járdaszél.

Kapualjba húzódik az árnyék,

a lépcsőkön lucskos lábnyomok

lopóznak az udvari lakásig;

a küszöbön gémberedetten

egy hó-poros lábtörlő hasal.

Ma megkezdem az edzést:

szobám sarkába húzódom, s

apró lámpám fénykörénél

egy régóta váró, por alatt

lázadó, nyújtózkodva dohogó,

könyvbe mártom szemem.

(2015. 09. 17.)

Fényszőnyeg

Fényszőnyeg

 

Szemembe gyűjtöm

a tarka, őszi színeket

fáradt tenyérrel tó vizéről

lemerítem a csalfa fényt,

szorgosan, mint hálót

a pók, hosszú , puha,

süppedős szőnyeget

szövök, s végig terítem

a görcsbe ránduló, borongós,

végtelen semmiig,

ahova gyenge lényed

−−−  ó, de régen −−−

anyám,  cudarul kiloptad.

Halkan lépdelve megkereslek,

lábadhoz dőlve, csak

rajongó szemmel ölelve,

őrzöm szép nyugalmad ,

s ha majd zárt szempillád alól

kibuggyannak az álmok,

reménykedem, köztük

árva magam megtalálom.

(2015. 09. 16.)

 

Kráter

Kráter

 

Csak egy elfoszlott, rongyosra

morzsolt gondolat, mi megmaradt,

s talán csak egy gombostű-fejnyi

kráter a szív oldalán; ezen ömlött

akár a láva, a szenvedély veszett

poklába zárva  minden szépség, mit 

- hittük !  -  meg nem ölhet kevélység,

sem szószegés csontig maró keserve.

Csak egy elfoszlott, rongyosra

morzsolt gondolat, mi megmaradt,

s egy gombostű-fejnyi kráter,

mely mindig felizzik, ha az emlékek

folyóján szemembe úszik a régi kép,

- bár néma a száj, csak a lélek beszél -

ahogy hajadba kap a kajla szél, -

s mely itt lüktet a szív oldalán.

(2015. 09. 15.)

Szárnyat tár fölém

Szárnyat tár fölém

 

Többnapos eső után reggelre

mindent eltakart a sűrű köd,

s már hideg havat képzeltem

a pöffeszkedő hegyek fölött.

A köddel mit sem törődve

az óra jár, s ahogy percek

peregnek, utat mutatnak

a végtelennek tűnő ködöknek.

A Nap sugár-kezével, mint

ügyelő a színpad mögött,

a függönyt serényen félrehúzza,

s arcomat lágyan megsimítja.

Szárnyat tár fölém a szél, akár

egy óriás, láthatatlan griffmadár,

s én, gondokkal nem törődve,

minden bajt hűtlenül feledve,

önfeledten figyelem, ahogy

a fákon pirul a búcsúzó levél,

a kigombolt kabátú gesztenye

a kopogó dióval a fűben összeér;

ahogy fürtös gyümölcsét

a magas ég felé kínálja a berkenye,

s a fűz kócos fejét hajtja ölembe;

villóznak szivárványos fények,

vajúdva születnek új remények.

(2015. 09. 14.)

Gyopár

Gyopár

 

Fehérre ázott sziklatömbök

takarják, szem alig láthatja

csillagos virágát, magányos

vándorlásaimnál néha-néha

kíváncsi-pajzánul előkandikál.

Itt fenn, ahová a szél is csak

sírni jár, s borostyán kúszik

a ritka fák oldalán, és moha

lepi a kérgeket, hol lélegezni

csak didergő tüdővel lehet,

és bút temetni a földig érő,

sötéten gomolygó fellegekbe,

itt él az árva, valami örömös

csodára várva: egyszer talán

társakat rendel mellé a flóra,

hogy csillagát büszkeséggel

megmutassa, s hogy otthona

kis időre nem lesz oly kopár, -

álmodik a hamvas virágú,

szerényen élő havasi-gyopár.

Fehérre ázott sziklatömbök

takarják, szem alig láthatja

csillagos virágát; magányos

csatangolásomon szegődött

mellém a „vándor-szerencse”,

előbújt, s megmutatta magát. 

(2015. 09. 13.)

Itt szerkesztheted a frissen létrehozott oldaladat!

Ezt a szöveget nyugodtan kitörölheted és
a helyére írhatod az új oldalad tartalmát.

Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST

► TAKARÍTÓGÉP KÖLCSÖNZÉS BUDAPEST. NINCS KAUCIÓ! INGYENES HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BUDAPESTEN! KEDVEZŐ BÉRLETI DÍJ!

budapestigepkolcsonzo.hupont.hu

2. Samsara Masszázs Szalon

► Masszázs Balatonfüred

balatonfuredmasszazs.hupont.hu

3. Bútor, bútorfestés, gyermekbútor, konyhabútor, egyedi bútor, stb.

► Olcsó bútorlap, bútorasztalos - bútorkészítés, szekrény - modern asztalok, fafaragás, beépített bútor ára, használt faipari gépek.

butor-lap.hupont.hu

4. Befogad-LAK Erdőkertesi Állatvédő ALAPÍTVÁNY

► HOGYAN MENTHETSZ MEG 100 KUTYÁT 40 PERC ALATT? IVARTALANÍTS! NEM VAGYUNK MENHELY, GYEPMESTERI TELEP. ELSŐDLEGES FELADATUNK AZ IVARTALANÍTÁS NÉPSZERŰSÍTÉSE, A HOZZÁNK KERÜLT KUTYÁK REHABILITÁLÁSA, MEGFELELŐ GAZDI MEGTALÁLÁSA!

befogadlak.hupont.hu

5. Budapesti Költöztető - Bútorszállító

► Profi költöztetést és bútorszállítás Budapesten, vállalunk még: irodaköltöztetést, lomtalanítást Budapesten, zongoraszállítás Budapesten, belföldi költöztetés, költöztetés Magyarországra, nemzetközi költöztetés, költöztetés bútorszállítás fóliázással

budapestkoltozteto.hupont.hu

6. SÁTOR PAVILON SÁTOR SÖR PIACI RENDEZVÉNYSÁTOR ÁRUS HARMONIKA EASY UP SÁTOR!

► Pavilon sátraink Vízállóak, vízlepergetősek, belül gumis, kívül szövet - v. PVC, UV szűrős! RENDEZVÉNY-PARTY-RAKTÁRSÁTOR! AMERIKAI JOGOSÍTVÁNY ÜGYNÖKSÉG!

bankbiztositas.hupont.hu

7. Exkluzív búvóhely a Bp. XI. Nádorliget lakóparkban...

► Van kivel, de nincs hol? Extrán felszerelt búvóhely néhány órára is kiadó! Romantikus hangulat, programozható LED fények, tantra fotel. Külön kérésre: szexhinta, felnőtt filmek.

buvohely-ujbuda.hupont.hu

8. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen". Én hiszek és bízok a Természetben. És Te?

biovetomag.hupont.hu

9. Bevételnövelés a KKV szektorban - Kasza Tamás

► Miért nincs elég bevétel a kkv szektorban az értékesítésből? Kasza Tamás elmondja bevétel növelő tippjeit, amiket több, mint 400 kkv sikeresen használ már. Legyen ÖN a következő!

bevetelnoveles.hupont.hu

10. Biatorbágy eladó lakás | Lakás eladó Biatorbágy lakóparkban

► Biatorbágy Lakás Eladó | Új építésű szuper lakás 61 nm + 55nm saját kert

biatorbagy-elado-lakas.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

4. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

5. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

6. Lap-FölDI 2 - Online hírek és érdekességek

► Üdvözlöm a Kedves Olvasót! Lap-Föld az online média apró szegmense, ahol Önöket tájékoztatjuk a mindennapokról- hírek, tudósítások, érdekességek, és sok egyéb... fókuszban szűkebb pátriámmal- Tapolcával. Dancs István

lapfoldiketto.hupont.hu

7. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett glutén-és laktózmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

8. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

9. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

10. Új szellem-kezdet

► A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

pyrrhus.hupont.hu

11. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

12. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/DAIHATSU/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

13. Egészségügyi tananyagok mindenkinek

► “A kialakult betegséget kezelni olyan, mintha az ember akkor kezdene kutat építeni, amikor már megszomjazott.”

egeszsegugy.hupont.hu

14. ~Csajsziknak~

► Sziasztok! Ez az oldi igazi csajszis oldal! Itt mindent megtudhatsz! Sztárok, szépségtippek vagy csak egy kis szórakozás! Jó nézegetést! A szerki :3 Néhány részt magazinokból lestem el, mert nem volt ötletem :P meg hogy tippeket nézz

csajszik-oldala-love-it.hupont.hu

15. FELTŰNŐ ÉS EGYEDI NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS BIZSU ÉKSZEREK ALACSONY ÁRON !!!

► GYÖNYÖRŰ NEMESACÉL ÉKSZEREK ÉS EZÜST ÉKSZEREK NAGYKER ÁRON!!! AZ ELEGÁNS HÉTKÖZNAPI VISELETTŐL AZ EXTRÉM FELTŰNŐ ÉKSZEREKIG ITT MINDENT MEGTALÁL!!!

olcsonszepekszert.hupont.hu

16. Lakatos Budapest

► 40 éves tapasztalattal rendelkező lakatos Budapest területén és környékén vállalja kerítések, kapuk, korlátok, tetőszerkezetek elkészítését 06 70 592-7584; kovacsoltvaskerites@yahoo.com

lakatosbudapest.hupont.hu

17. HATODIK NAPON

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://napcsillag.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

hatodiknapon.hupont.hu

18. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

19. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

20. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

21. Clara vagyok! Üdvözöllek Szeretettel!

► Csillogó,weboldal díszítő, glitteres képek,és még sokféle! Gyere kukk be! :) Ha meg tetszik valami nyugodtan viheted,vagy csak nézelődj.

klarika.hupont.hu

22. Szélvédőjavítás, szélvédő javítás Budapest

► Szélvédő javítás Budapest és szélvédő csere 06 70 602 6000, akár 4000 Ft-tól, helyszíni kőfelverődés javítás hétvégén is!

szelvedojavitasa.hupont.hu

23. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

24. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

25. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen". Én hiszek és bízok a Természetben. És Te?

biovetomag.hupont.hu

26. Andi77 tuti tárkonyha

► Kipróbált, ismert, könnyen elkészíthető finomságok receptjeit gyüjtöttem össze

andi-tutireceptek.hupont.hu

27. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

28. Vertikális és Horizontális szélturbinák Katalógusa. 2008 - 2018

► Vertikális és Horizontális szélturbinák szines Katalógusa a nagyvilágból. >>> Redaktion: Peter Borsanyi Techniker >>> Savonius-Balaton HUNGARY 2008 - 2018

savonius-balaton.hupont.hu

29. OLASZ AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► ALFA ROMEO - FIAT - LANCIA autóalkatrészek hihetetlen áron! Olasz autóalkatrészek akciósan!

olasz-auto-alkatreszek.hupont.hu

30. NICS probiotikus táplálék-kiegészítők. Élőflórás termékek.

► Sokszor a legapróbb dolgok hozzák a legnagyobb változást!

probiotikus.hupont.hu

31. Kérdések minden témában!:)

► Sziasztok!Itt minden kérdésre válaszolunk Nektek!Remélem tetszeni fog az oldal!Jó nézelődést!:)

kerdesekmindentemaban.hupont.hu

32. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

33. A földrajz

► .

foldrajzkrisz.hupont.hu

34. KÜLSŐ - BELSŐ AJTÓKILINCSEK ÉS FOGANTYÚK AKCIÓS ÁRON MISKOLCON...

► Audi, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Iveco, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, VW minden, autótípushoz és márkához!!!

ajtokilincs-kulso-belso.hupont.hu

35. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

36. MERCEDES alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Mercedes (A-, B-, C-, E-, G-, M-, S-,Citan,V-class, Sprinter, Vito) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

mercedes-alkatreszek.hupont.hu

37. GTA San Andreas

► Minden, amit tudni kell a GTA-ról! Kódok, módok, végigjátszás és egyebek! :)

gta-sandreas.hupont.hu

38. TOYOTA ALKATRÉSZ MISKOLCON! TOYOTA ALKATRÉSZEK AKCIÓS ÁRON!

► Gyári-, utángyártott autóalkatrészek TOYOTA 4-RUNNER, AYGO, AVENSIS, AURIS, CAMRY, CARINA, CELICA, COROLLA, DYNA, HIACE, HILUX, IQ, LAND CRUISER, PICKUP, PREVIA, PRIUS, PREMIO, RAV4, STARLET, URBAN CRUISER, VERSO, YARIS típusokhoz akciós áron!

toyota-alkatreszek.hupont.hu

39. FRANCIA AUTÓALKATRÉSZEK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon....

► Gyári/Utángyártott/Bontott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. CITROEN ALKATRÉSZEK-DACIA ALKATRÉSZEK-PEUGEOT ALKATRÉSZEK-RENAULT ALKATRÉSZEK-FRANCIA autókhoz alkatrészek elérhető áron..

francia-auto-alkatreszek.hupont.hu

40. NAPCSILLAG

► ELÉRHETŐSÉG: pales17@freemail.hu TOVÁBBI OLDALAIM: http://hajnalhasadas.hupont.hu/, http://hatodiknapon.hupont.hu/, http://csillagszeme.hupont.hu, http://csillag-szeme.hupont.hu, http://o-megacsillag.hupont.hu/, http://palesnapes.hupont.hu/

napcsillag.hupont.hu

41. MÉREGTELENÍTÉS REG-ENOR A TÚLSÚLY ÉS AZ ÖREGEDÉS ELLEN! RO VIZTISZTÍTÓK!

► BIOBOLT WEBÁRUHÁZ: TERMÉKBEMUTATÓ- ENERGIA MEGTAKARÍTÁSÁRA ÉS KÖRNYEZET VÉDELEMRE ALKALMAS TERMÉKEKET, TERMÉSZETES ALAPANYAGOKBÓL KÉSZÜLT TÁPLÁLÉK KIEGÉSZÍTŐKET KÍNÁLUNK! VÍZTISZTÍTÓK AZ EGÉSZSÉGÉRT!

meregtelenites.hupont.hu

42. CSILLOGÓ képek, feliratok és sok más dolog! Honlapkészítéshez kiegészítők.

► Üdvözöllek az oldalamon! Fotóim, Képeslapjaim Emlékversek, csillogó képek, feliratok, sorelválasztók, és még sok minden...A listát még bővítem, érdemes benézni hozzám!

vajdamariann.hupont.hu

43. Mindig csak foci!

► Belépés csak sztárfocistáknak!!!

mindigfoci.hupont.hu

44. Sicambria-Alba Regale-Fehérvár, Buda Vetus-Ősbuda-Óbuda

► Királyi fehér fővárosunk Sicambria, Alba Regalis, Fehérvár, Buda Vetus, Ősbuda azaz Óbuda, Szűz Mária sziget, Veteri Pest-Antiqua Pest ősi városaink és múltunk eltitkolt történelmünk kutatásával és feltárásával foglalkozó oldal

albaregalis.hupont.hu

45. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás 13 lépését. www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

46. Jogi tanácsadás, Családjog, Ingatlanjog, Bontóper, Cégjog, budapesti ÜGYVÉD

► Bontóper, ingatlan adásvételi jogi tanácsadás, családjog, ingatlanjog, öröklésjog, cégjog, kártérítési jog Dr Mohos Gábor ügyvéd Budapest XIII. 06-20 354 8963

jogimegoldasok.hupont.hu

47. Minden dolog

► nézz meg mindent ,itt mindent megtalálsz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mindenfajtaoldal.hupont.hu

48. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

49. A homo digitalis kora

► A homo digitalis, vagyis a modern kor embere a tér és idő szabadságát kapta meg az új évezredben. Ott áll egy forradalmian globális változás küszöbén, ami olyan változásokat generál, mely kétségkívüli hatással lesz az emberi kommunikáció jövőjére.

homodigitalis.hupont.hu

50. OPEL alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Opel alkatrészek Miskolcon! Opel AGILA, ANTARA, ASTRA, CORSA, COMBO, FRONTERA, INSIGNIA, MERIVA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA alkatrészek elérhető áron! Opel alkatrészek A-Z-ig!

opelhez-alkatreszek.hupont.hu

51. Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös

► Magyarország 1000 éves története érmeken és emlékérmeken - egy különleges kiállítás Gyöngyös belvárosában

eremtar.hupont.hu

52. A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…

► „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” „Jézus, szabadíts meg minket, tehetetlen bűnösöket, ellenségeidtől.”

nyomaban.hupont.hu

53. BMW ALKATRÉSZ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► BMW (1-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, X, Z széria) gyári- és utángyártott alkatrészek széles választéka

bmw-alkatreszek.hupont.hu

54. FŰTŐMOTOR-ELLENÁLLÁS-FŰTŐRADIÁTOR - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

55. Nézz körül!Ha van kedvenc sztárod énekesed akkor ez a te oldalad

► Ezen az oldalon sztárokat,énekeseket találsz,olvashatsz róluk.

hiressegek.hupont.hu

56. Képek, viccek és leírások az állatokról!

► Itt megnézheted az állatokról készült képeket és rövid leírásokat, állatos vicceket!

animalfun.hupont.hu

57. Egyedi konyhabútor készítés Budapesten +36 70 243 9439

► Asztalos mester vállal egyedi konyhabútor készítést Budapesten és környékén +36 70 243 9439. Modern konyhabútor olcsón, elemes konyhaszekrény akció.

egyedikonyhabutorkeszites.hupont.hu

58. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

59. Divat, sztárok, idézetek, ruhák és minden ami kell *-*

► Sztárok ,divat,Legjobb zenék, kedvenc előadók, legmenőbb cuccok különleges eseményekre és sulis dolgok-cuccok szünetekre...Csak itt és csak most... :) Mert ide érdemes benézni <3 És lécci mindenki lájkolja a Facebookos oldalunkat íme: https://www.fac

iszaszi.hupont.hu

60. ÉRD SÓDER-BETON DEPO

► CÉGTULAJDONOS: SOÓS GYULA

soderdepo.hupont.hu

61. Eper szedd magad Pomáz

► Magyar gyümölcsöt minden asztalra!

eperszeddmagad.hupont.hu

62. Ingatlanpiacról minden (elemzések, stratégiák, országosan és Budapestről)

► ingatlan, ingatlanvásárlás, ingatlaneladás, ingatlanpiaci elemzés, CSOK-os eladó budapesti ingatlanok, CSOK-os eladó Budapest környéki ingatlanok

ingatlanpiaci-elemzo.hupont.hu

63. Müanyag öntőformák beton és műkő termékek készítéséhez

► Üdvözöljük honlapunkon! Cégünk 1999-ben az országban elsőként kezdte meg a kereskedést ezekkel a termékekkel. Az évek során folyamatosan bővítettük a választékot és ma már több mint 100 féle sablon áll vásárlóink rendelkezésére.

betonsablon.hupont.hu

64. BOWDENEK kézifék,kuplung,váltó - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW kézifékbowden, gázbowden, váltóbowden, kuplungbowden

kezifek-valto-bowdenek.hupont.hu

65. MOTORTARTÓ-, VÁLTÓTARTÓ BAK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Motortartó bak és váltótartó bak Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW minden autótípushoz és márkához!!!

motortarto-valtotartobak.hupont.hu

66. TURBÓCSŐ, TÖLTŐLEVEGŐ CSŐ - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Intercooler csövek: Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

turbocso-intercoolercso.hupont.hu

67. Schwarenberg kennel, szálkás-, hosszú- és rövidszörű tacskók

► Kaninchen, törpe, standard tacskók minőségi tenyészete.

schwarenberg.hupont.hu

68. AUDI - alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► AUDI autóalkatrészek Gyári-,Utángyártott /Audi 80,Audi 100,Audi A1,Audi A2,Audi A3,Audi A4,Audi A5,Audi A6,Audi A7,Audi A8,Audi Q3,Audi Q5,Audi Q7,Audi TT,Audi ALLROAD,Audi R8,

audi-alkatreszek.hupont.hu

69. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

70. FOJTÓSZELEP-PILLANGÓSZELEP - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► Fojtószelepek Audi, BMW, Citroen, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Nissan, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota, VW és szinte minden autótípushoz elérhető áron..

fojtoszelep-fojtoszelepek.hupont.hu

71. FORD alkatrészek elérhető áron a MaTi-CaR Alkatrészeknél Miskolcon

► Gyári alkatrészek,Utángyártott alkatrészek elérhető áron Miskolcon. FORD-ESCORT, C-MAX,GALAXY,FIESTA,FOCUS,FUSION,KA,MONDEO,RANGER, S-MAX,TRANSIT alkatrészek elérhető áron..

fordalkatreszmiskolc.hupont.hu

72. KERTI JÁTÉK-Játszótér

► EU Szabványos Szabadtéri,Udvari és Közterületi Fa Játék várak Játszótéri eszközök,Egyedi tervezésű Játszóterek,Játszó udvarok és Játékok TELJES KÖRŰ KIVITELEZÉSE ENGEDÉLYEZTETÉSE 06-70-940-1795 kertijatekhj@gmail.com

kertijatek.hupont.hu

73. VW ALKATRÉSZ MaTi-CaR - VOLKSWAGEN Alkatrészek elérhető áron Miskolcon..

► VW gyári, utángyártott autóalkatrészek (Amarok, Bora, Caddy, CC, Crafter, Derby, Eos, Fox, Golf, Jetta, Kaefer, LT , Lupo, Multivan, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Sharan, Spacefox, Tiguan, Touareg, Touran, Transporter, Vento)

vw-alkatreszek.hupont.hu

74. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

75. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 91
Tegnapi: 34
Heti: 91
Havi: 2 172
Össz.: 233 226

Látogatottság növelés
Oldal: Versek Bélától XXIV.
Balos - © 2008 - 2018 - balos.hupont.hu

A weblap a HuPont.hu weblapszerkesztő használatával született. Tessék, itt egy weblapszerkesztő.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: popper peter orban viktorrol - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »